Psí pomocníci

Psí pomocníci

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Prostredníctvom psích pomocníkov vnášame do života ľudí so zrakovým, telesným, mentálnym či sluchovým znevýhodnením samostatnosť a nezávislosť. Rovnako aj radosť, pocit istoty a priateľstvo.

Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2019

Máme už
217,17
Vďaka
7 darcom
Chýba nám
1 282,83

Psích pomocníkov cvičíme už od roku 1995. Spočiatku išlo predovšetkým o vodiacich psov pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. V poslednom období sa však na nás začali obracať aj rodičia detí s poruchou autistického spektra či dospelí s telesným a mentálnym znevýhodnením. Veľmi radi by sme vyhoveli požiadavkám ľudí, ktorí sa na nás s dôverou obracajú a pomohli im či ich rodinným príslušníkom prostredníctvom týchto špeciálnych psích pomocníkov. Výcvik štvornohých asistentov si však vyžaduje špeciálne upravenú miestnosť, v ktorej by prebiehal. Vďaka Vašej podpore budeme do tohto priestoru môcť zakúpiť potrebné pomôcky, umožníme jeho plnohodnotné fungovanie a teda aj výcvik psíkov pre tých, ktorí ich pomoc potrebujú. Viac o projekte.

Ako delíme psích pomocníkov?

Vodiaci pes zabezpečuje osobe so zrakovým znevýhodnením pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore.

Asistenčný pes zabezpečuje osobe s telesným znevýhodnením pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri prinesení určených predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí, pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva. Psí asistenti môžu pomáhať aj deťom a dospelým s poruchou autistického spektra či mentálnym znevýhodnením. Vtedy psíky slúžia na poskytovanie podpory, priateľstva, bezpečia a istoty.

Signálny pes pomáha osobe so sluchovým postihnutím rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého. Rovnako môže ísť o pomocníka pre dospelého či dieťa s diabetickým ochorením.

Aký je rozdiel vo výcviku?

Kým výcvik vodiacich psov prebieha, dalo by sa povedať, štandardizovane, t.j. každý pes vo výcviku na prácu vodiaceho psa sa musí naučiť rovnaké povely a byť nasmerovaný rovnakým spôsobom aj v myslení (napr. vedieť prevziať v niektorých konkrétnych situáciách zodpovednosť aj za nevidiaceho človeka či ovládať umenie tzv. Inteligentného neuposlúchnutia), výcvik psov pre ľudí s telesným postihnutím, poruchou autistického spektra či úzkostnými stavmi vyžaduje individuálny prístup. Ide o výcvik psíka na mieru, t.j. pri tomto type výcviku sa vychádza z potrieb a požiadaviek toho – ktorého klienta na psieho terapeuta. S tým však súvisí nácvik v prostredí, ktoré je špeciálne pripravené na výcvik psa pomocníka. Tréner potrebuje k dispozícii špeciálne upravený priestor obsahujúci také vybavenie, ktoré umožní a podporí výcvik asistenčného psa a zároveň poskytne možnosť na realizáciu terapie s týmto špeciálnym psím pomocníkom.

Čo vďaka Vašej podpore dokážeme:

  • zakúpiť do terapeutickej miestnosti potrebné vybavenie - rôzne molitanové zostavy, pomôcky na senzomotorickú stimuláciu, pomôcky podnecujúce kooperáciu medzi človekom a psom a pod.,
  • prostredníctvom vycvičených a priateľských psov poskytovať v tejto špeciálne vybavenej miestnosti individuálnu terapiu, ako aj zácvik tých zručností, ktoré bude klient potrebovať pri živote so svojím psím terapeutom,
  • rovnako je naším cieľom vniesť do života ľudí s rôznymi ochoreniami či znevýhodneniami čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti a podporiť ich nezávislosť od ľudských sprievodcov či pomôcok,
  • zvýšiť kvalitu života ľudí, ktorí z rôznych príčin (psychických či fyzických) potrebujú pomoc a podporu z užšieho či širšieho okolia.

Zrod psieho pomocníka

CHOV

Nie každé šteniatko je predurčené stať sa tým, kto raz bude pomáhať. Požiadavky na povahu, zdravie a temperament psieho pomocníka sú veľmi vysoké. Z tohto dôvodu máme vlastný účelový chov, naše sučky nám darovali výcvikové školy z Austrálie, Ameriky a Francúzska.

VÝCHOVA

Vopred však nevieme určiť, ktorý psík bude napĺňať svoje poslanie. Preto všetky šteniatka, ktoré sa narodia našim psím maminám, putujú vo veku cca 8 týždňov do rodín vychovávateľov. Vychovávateľ - dobrovoľník počas tohto obdobia buduje u šteňaťa pozitívny vzťah k človeku, učí ho zvládnuť základné hygienické návyky a pokojne sa správať v interiéroch – nevyskakovať na nábytok, neničiť ho, neštekať, nekradnúť a nežobrať jedlo a podobne. Dôležitou úlohou vychovávateľa je socializácia šteniatka – teda jeho privykanie na rôzne prostredia a situácie v ľudskom svete. V tom svete, v ktorom bude neskôr niekomu pomáhať.

VÝCVIK

Do výcviku sú zaradené psíky najskôr vo veku 12 mesiacov. Musia však predtým absolvovať hodnotenie temperamentu (hodnotenie vhodnosti povahy na prácu vodiaceho, alebo asistenčného psa), RTG vyšetrenia lakťových a bedrových kĺbov. Je dôležité, aby budúci psí pomocníci boli na svoju prácu vhodní nielen po povahovej stránke, ale i tej zdravotnej.

Vodiaci pes sa počas výcviku učí smerové a vyhľadávacie povely, ktoré sú potrebné na vodenie človeka so zrakovým znevýhodnením. Tréning vodiaceho psa je rozdelený zhruba na tretiny, kedy v prvej tretine sa pes učí vykonávať jednotlivé cviky s podporou trénera, druhá tretina sa volá „na vidiaco ako na slepo", kedy tréner simuluje zrakové postihnutie a v tretej tretine už pracuje so psom v nepriehľadných okuliaroch.

Asistenčný a signálny pes sú cvičené „na mieru" klientovi, podľa jeho konkrétnych požiadaviek. Asistenčný pes pomáha pri každodenných činnostiach – napr. podávanie vecí, pomoc pri presune, otváranie a držanie dverí a podobne. Signálny pes upozorňuje svojho majiteľa na rôzne dôležité zvuky v okolí – zvonenie telefónu, budíka, bytového zvončeka, plač dieťaťa a podobne.
V oboch prípadoch záver výcviku tréner simuluje zdravotné postihnutie konkrétneho klienta.
Základom úspechu je povahovo správne vybratá dvojica človek - pes, preto pred definitívnym zostavením dvojíc ešte počas výcviku zoznamujeme psa s rôznymi čakateľmi na psa. Výcvik psa so špeciálnym výcvikom je ukončený oficiálnou skúškou.

Všetky psíky zaradené do našich programov (chov, výchova, výcvik) sú umiestnené v rodinách dobrovoľníkov. Naša organizácia však plne hradí všetky výdavky na krmivo, veterinárne ošetrenie, kynologické pomôcky a pod.