Učenie pre život

Učenie pre život

NF Generali pri Nadácii Pontis

Prvých šesť rokov v živote dieťaťa je kľúčových, vtedy sa naša osobnosť formuje, vtedy sa často rozhoduje, čo v živote dosiahneme a kým budeme. V rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net zameranej na pomoc ľuďom zo znevýhodnených skupín je na Slovensku spustený jedinečný program Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín, aby ich sny neostali len snami.

Podporím
Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2020

Máme už
9,5
Vďaka
2 darcom
Chýba nám
1 990,5

Prvých šesť rokov v živote dieťaťa je kľúčových, vtedy sa naša osobnosť formuje, vtedy sa často rozhoduje, čo v živote dosiahneme a kým budeme. V rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net zameranej na pomoc ľuďom zo znevýhodnených skupín je na Slovensku spustený jedinečný program Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín, aby ich sny neostali len snami.

Bezplatný program Učenie pre život je určený znevýhodneným a sociálne slabým rodinám s deťmi vo veku 0 – 6 rokov. Počas 11 mesiacov sa rodiny raz do týždňa stretávajú v materskom/rodinnom centre na workshopoch pod vedením certifikovanej lektorky. Každé stretnutie trvá 2 – 3 hodiny, počas ktorých sa rodičia pomocou Montessori metódy učia hravou formou postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Viac o projekte.

Projektom Učenie pre život chceme zabrániť vytváraniu rastúcej chudoby učením detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v období od 0 do 6 rokov, ktoré je pre nich najdôležitejším pre získavanie informácií. Mozog je v tomto čase ako špongia. Vzdelávanie je založené na princípoch Montessori, t.j. na princípoch slobodnej vôle nasýtenia potrieb detí pod odborným vedením.

Cez tieto deti pôsobíme aj na ich rodičov, ktorí musia riešiť existenčné problémy a nemajú dostatok možností venovať sa svojim deťom. Pracujeme s nimi na vytvorení lepších vzťahov v rodine, na lepšom prístupe ku vzdelávaniu svojich detí, na vylepšení životnej situácie a aj na znižovaní bariér v komunite.

Vzdelávanie je zamerané na:

 • rozvoj jemnej motoriky, koordinácie pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia
 • rozvoj zmyslov, spoznávanie farieb – očami, čuchom, chuťou
 • aktivity každodenného života (obliekanie, upratovanie, hygiena...)
 • rozvoj reči a slovnej zásoby (rozprávanie, písanie, čítanie)
 • rozvoj matematického myslenia
 • svet okolo nás – geografia a zoológia, botanika atď.

Prínos programu:

Deti:

 • lepšia vedomostná úroveň
 • vzbudenie záujmu o učenie a získavanie nových poznatkov
 • zvýšenie sebadôvery
 • zlepšenie prijímania kontaktu s cudzími ľuďmi
 • lepšie zaradenie do kolektívu a medzi vrstovníkov

Rodičia:

 • lepšia schopnosť rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a schopnosti
 • väčší záujem o vzdelávanie detí aj seba
 • zlepšenie vzťahu rodič – dieťa
 • budovanie vzťahu v komunite a vzájomnej podpory
 • podpora pri riešení rôznych životných a existenčných momentov

Kde vzdelávanie v rámci projektu Učenie pre život prebieha?

 • Materské centrum Orechov dvor v Nitre
 • Materská centrum Klokanček v Nitre
 • Materské centrum Nezábudka v Žiline
 • Materské centrum Nevedko v Ružomberku
 • Materské centrum Dupajda v Nižnej
 • Materské centrum Pastierik v Košiciach

Čo ďalej

Ak Vás tento projekt nezaujal, pozrite si ďalšie alternatívy v rámci rovnakej témy.
Z každého daru bude 5 % použitých na vykrytie nákladov s verejnou zbierkou a správou portálu DobraKrajina.sk. Ďakujeme.