Ďakujeme, že nás vidíte!

Ďakujeme, že nás vidíte!

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Zrakové postihnutie môže zasiahnuť každého z nás, no môže prísť aj v dobe, kedy na neho nie sme pripravený ani finančne. Ku zmierneniu následkov nám môžu pomôcť určité kompenzačné pomôcky, ktoré však nie sú zadarmo. Preto sme sa rozhodli zriadiť fond individuálneho darcovstva

Napíšte nám

Náš cieľ na rok 2018

Máme už
98,04
Vďaka
5 darcom
Chýba nám
4 901,96

Zrakové postihnutie môže zasiahnuť každého z nás, no môže prísť aj v dobe, kedy na neho nie sme pripravený ani finančne. Ku zmierneniu následkov nám môžu pomôcť určité kompenzačné pomôcky, ktoré však nie sú zadarmo. Preto sme sa rozhodli zriadiť fond individuálneho darcovstva a pomôcť tak občanom, ktorí by si inak tieto pomôcky dovoliť nemohli. Viac o projekte.

Fond individuálneho darcovstva je určený na poskytovanie nenávratného finančného príspevku za účelom zmiernenia dôsledkov zrakového postihnutia.

Príspevok bude poskytnutý na dofinancovanie doplatku kompenzačných, alebo optických pomôcok schválených ÚPSVaR SR.

Charakteristika a oblasť pôsobenia organizácie

Základné informácie o našom poslaní a aktivitách

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého jedným z hlavných poslaní je obhajoba uplatňovania práv a aktivizácia osôb so zrakovým postihnutím. ÚNSS vznikla v roku 1990 z iniciatívy samotných nevidiacich a slabozrakých. V priebehu svojej histórie sa činnosť organizácie významne profesionalizovala a neustále smeruje ku zvyšovaniu kvality života ľudí so zrakovým postihnutím. ÚNSS má celoslovenskú pôsobnosť – združuje viac ako 3000 nevidiacich a slabozrakých a ich priaznivcov a ročne pracuje s vyše 2000 klientmi.

Máme 8 Krajských stredísk (v každom krajskom meste), ktoré poskytujú bezplatné služby klientom so zrakovým postihnutím. Okrem toho máme 63 základných organizácií, ktoré realizujú predovšetkým voľnočasové aktivity pre členov nášho združenia.

Sme aktívny v medzinárodnej spolupráci, zástupcovia našej organizácie zastávajú funkcie v Európskej únii nevidiacich (EBU) a v Európskom fóre zdravotne postihnutých (EDF).

Medzi naše najvýznamnejšie dlhodobé aktivity patrí – poskytovanie sociálnych služieb (sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie), zapájanie sa do pripomienkovania sociálnej legislatívy, informovanie verejnosti o živote so zrakovým postihnutím, poskytovanie konzultácií v oblasti odstraňovania architektonických, dopravných a informačných bariér a celková obhajoba záujmov tejto cieľovej skupiny.

Za účelom aktivizácie osôb so zrakovým postihnutím poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. Špecializované sociálne poradenstvo je zamerané na prekonávanie sociálnych dôsledkov straty alebo poškodenia zraku, sociálno–právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti vzdelávania či zamestnávania. Sociálna rehabilitácia zahŕňa kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu v byte a v okolí, používanie bielej palice, sebaobsluhu, výcvik zručností pre každodenný život, výučbu písania a čítania Braillovho písma, skúšanie optických pomôcok, výcvik práce s asistenčnými technológiami (napr. PC s hovoriacim či zväčšovacím softvérom).

Zameranie a stručná charakteristika projektov ÚNSS

V ÚNSS sa zapájame do viacerých národných či medzinárodných projektov, ktorých zámerom je zvyšovanie kvality života nevidiacich a slabozrakých. V projektoch sa tematicky orientujeme na:

  • 1.Rozvoj líderských, komunikačných a sebaobhajovacích zručností – napríklad v medzinárodnom projekte YALTA (Youth Activation – Long Term Ambition), ktorého zámerom bolo aktivizovať mladých nevidiacich a slabozrakých a dobrovoľníkov bez zrakového postihnutia ku vlastnej občianskej angažovanosti. Viac o projekte priamo na stránke: http://www.unss.sk/yalta/.

S podobným cieľom bol realizovaný aj medzinárodný projekt VISAL (Visually Impaired Seniors Active Learning), ktorého ambíciou bol rozvoj sebaobhajovacích a komunikačných zručností starších nevidiacich a slabozrakých. Viac o projekte na stránke: http://www.euroblind.org/campaigns-and-activities/finished-campaigns-and-activities/visal.

  • 2.Sprístupňovanie múzeí a kultúrnych inštitúcií – ide o tému, ktorú ďalej rozvíjame v projektoch podporovaných Ministerstvom kultúry SR. Pravideľne realizujeme konferencie zamerané na možnosti sprístupnenia kultúry a umenia pre osoby so zrakovým postihnutím, ako i organizujeme fotografickú súťaž s ambíciou šíriť povedomie o zrakovom postihnutí.
  • 3.Prevencia očných ochorení – za úspešnú aktivitu v tomto smere považujeme projekt Zdravé oči už v škôlke, prostredníctvom ktorého uskutočňujeme pravideľné merania zraku u detí predškolského veku. Skríningové merania uskutočňujeme priamo v materských školách na celom Slovensku. Viac o projekte priamo na špecializovanej stránke: http://www.zdraveocivskolke.sk/.
  • 4.Rozvoj sociálnych služieb ÚNSS- Kvalita nami poskytovaných sociálnych služieb je pre nás absolutne kľúčová. Prácu s klientmi realizujeme individuálne i skupinovo. Prostredníctvom projektu podporeného aj z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočňujeme pobytové aktivity, v ktorých sa zameriavame predovšetkým na témy, ktoré je potrebné riešiť v skupine (napr. vyrovnávanie sa s dôsledkami zrakového postihnutia, osamostatňovanie a podpora v rámci rodiny).

Komu pomáhame

Naša pomoc je primárne určená osobám so zrakovým postihnutím (nevidiacim, slabozrakým, prakticki nevidiacim) v každom veku, ich rodinným príslušníkom či priaznivcom. Zo širšieho pohľadu poskytujeme konzultácie i bežnej verejnosti (zamestnávateľom, pedagógom), ktorá má záujem dozvedieť sa viac o problematike zrakového postihnutia alebo má záujem podieľať sa na odstraňovaní bariér.

Náš tím

Sociálne služby (špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu) poskytujeme na celom území Slovenska, a to prostredníctvom ôsmich krajských stredísk a kvalifikovaného personálu (sociálnych pracovníkov – poradcov a inštruktorov sociálnej rehabilitácie). Celkovo máme viac ako 40 zamestnancov, ktorých odborné, metodické a projektové riadenie je na celoslovenskej úrovni zastrešovaná Úradom ÚNSS. Disponujeme systémom akreditovaného vzdelávania, prostredníctvom ktorého zvyšujeme kvalifikáciu odborných pracovníkov v témach podpory ľudí so zrakovým postihnutím.

V neposlednom rade spolupracujeme i s dobrovoľnikmi, ktorých pravideľne zapájame do zbierkových či osvetových aktivít, ale i do priamej pomoci klientom a členom so zrakovým postihnutím.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého jedným z