Počtom žiakov a tried patrí medzi menšie školy. Navštevujú ju aj žiaci s inou etnicitou alebo kultúrnou odlišnosťou, s poruchami učenia, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s rôznymi znevýhodneniami. Ale to pre Základnú školu na Dolinách v Trenčíne nie je žiadna prekážka.

Ďalšou školou, ktorú by sme vám radi predstavili v rámci nášho programu Vnímavá škola je Základná škola Na dolinách v Trenčíne. Počtom žiakov a tried patrí medzi menšie školy. Navštevujú ju tiež žiaci s inou etnicitou alebo kultúrnou odlišnosťou, s poruchami učenia, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s rôznymi znevýhodneniami. Trenčianska škola od minulého roka realizuje inkluzívny projekt vo výchovno-vzdelávacom procese. V rámci neho na škole pracuje aj inkluzívny tím, ktorý tvorí školský špeciálny pedagóg, psychológ a traja asistenti. Vedie ho sociálna pedagogička Petra Zichová, ktorá na škole pôsobí už šesť rokov a porozprávala nám aj o tom, čím by Škola Na dolinách v Trenčíne mohla byť inšpiratívna pre ostatné.

Riaditeľka: Anna Plachká
Počet žiakov: 244
Počet učiteľov: 21
Počet tried: 12

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku
Chýba ešte 1 911,21 €

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Od emócií k poznaniu - EDUMA

Na Slovensku narastá počet mladých ľudí, ktorí sa strácajú v spleti rýchlo sa šíriacich informácií. Vplyvom sociálnych sietí, niektorých mediálnych obrazov i výrokov politikov často preberajú názory, ktoré sú mnohokrát extrémne zamerané voči ľuďom s odlišnou rasou, etnicitou, s ekonomickými a sociálnymi problémami. Ukazuje sa, že len teória na školách a dobré výsledky v testovaniach nestačia. V Edume učíme cez príbehy a našou snahou je sa dostať do všetkých kútov Slovenska.

Prečo sa vaša škola rozhodla zapojiť do programu Vnímavá škola?
Vnímavá škola je program, ktorý umožňuje deťom a mladým ľuďom, aby z nich mohli vyrásť tolerantné, rešpektujúce a kriticky mysliace osobnosti. V škole pomáhame našim žiakom v tom, aby sa takýmito ľuďmi mohli stať a náš kolektív sa im snaží ísť príkladom. Program Vnímavá škola nám v tomto úsilí môže len a len pomôcť.

Čím sa vaša škola vyznačuje?
Naša škola patrí počtom žiakov medzi menšie školy, čo sa pozitívne odráža aj na kvalite našich vzťahov. Sme skôr škola rodinného typu, v ktorej vládne priateľská atmosféra. Deti nemajú strach prísť za ktorýmkoľvek učiteľom alebo odborným zamestnancom, aby sa otvorene mohli porozprávať o svojich trápeniach a radostiach. Táto príjemná atmosféra vládne aj medzi zamestnancami školy a tak je naša vzájomná spolupráca veľmi dobrá.

Prekážky vnímame najmä v prístupe niektorých rodičov, ktorí nie sú ochotní vždy spolupracovať so školou. Niektorí kolegovia tiež nie sú ešte vnútorne stotožnení s potrebou inkluzívneho vzdelávania na našej škole.

Ako by ste opísali vašu školu z pohľadu inklúzie?
Od decembra 2017 je naša škola zapojená do projektu V základnej škole úspešnejší, vďaka ktorému na škole pôsobí inkluzívny tím. Tvorí ho sociálny pedagóg, školský psychológ, špeciálny pedagóg a traja asistenti učiteľa. Tento odborný tím spolupracuje aj so zamestnancami školy. Všetci sa spoločnými silami snažia pristupovať ku každému žiakovi individuálne s ohľadom na jeho potreby a možnosti. Snažíme sa v škole vytvárať podmienky, ktoré žiakom pomôžu v ich osobnostnom raste a zároveň vytvárajú atmosféru dôvery, prijatia a priateľstva.

Čím vaša škola môže inšpirovať ostatné školy na Slovensku?
Príjemnou klímou na škole. Priateľským prístupom, vzájomným rešpektom, toleranciou a dôverou. To sú hodnoty, na ktorých sa snažíme stavať a ktoré by podľa môjho názoru mali byť súčasťou každej školy. Inšpiráciou by sme mohli byť aj v individuálnom prístupe k deťom a v neposlednom rade vo vzájomnej spolupráci kolegov. Zakaždým dokážeme riešiť problémy spoločne.

Akou školou by ste sa chceli stať? Máte svoju víziu?
Chceli by sme sa stať školou, do ktorej budú deti chodiť rady. Školou, v ktorej každé dieťa bude môcť naplniť svoj potenciál a vďaka ktorej z neho vyrastie zrelý, rešpektujúci a tolerantný mladý človek. Chceme byť školou, ktorá načúva svojim žiakom a ich potrebám a snaží sa ich naplniť. Chceli by sme, aby každé dieťa zažilo pocit úspechu, pocit užitočnosti a hrdosti na svoju školu.