Čo dnes ešte dokáže prekvapiť bratislavského stredoškoláka? Autenticita, bezprostredný dotyk s realitou. Ten im sprostredkúva medzinárodný vzdelávací projekt s názvom „Šialený? No a!“, ktorý Dss-MOST, n.o. realizuje.

"Prvotnou reakciou študentov býva zvyčajne prekvapenie sprevádzané zbystrením pozornosti a miernou ostýchavosťou,“ hovorí Zina Halašková z Domu sociálnych služieb – MOST, n.o.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

- Oslovujete mladých ľudí preto, že sú otvorení tabuizovaným témam a majú menej predsudkov ako „dospeláci“?

„Má to viacero dôvodov. Mladý človek vo veku od 15 do 20 rokov sa nachádza vo fáze, kedy sa otázka zmyslu života a vlastnej identity stáva dôležitou témou jeho života. Utvára si postoje a spôsoby správania. Práve preto je dôležité, aby disponoval informáciami, skúsenosťami, ktoré rozšíria jeho obzor a mali by mu pomôcťpri stretnutí sa s predsudkami a mýtami voči ľuďom s psychickými poruchami, aby sa mohol na problematiku pozrieť z viacerých uhlov. Projekt zároveň aj zlepšuje informovanosť o duševnom zdraví ako takom. Mladí ľudia sú rovnako ohrození duševnými poruchami, ako dospelí. Počas projektu s mladými ľuďmi hovoríme aj o tom, kde je možné hľadať pomoc, aký je rozdiel rozdiel medzi psychológom a psychiatrom, počujú o rôznych príznakoch ochorenia, dozvedia sa viac o jednotlivých diagnózach. Nahlas sa rozpráva o tabuizovanej téme, o tom, že psychická porucha môže postihnúť každého z nás a nie je to hanba.“

dss most

- Ako študenti reagujú na fakt, že jedna členka projektového tímu je bývalá pacientka psychiatrie? Pomáha im to prekonať zábrany či naopak majú problém sa jej otvorene pýtať?

„Skôr je výnimočné, ak v tíme máme len jedného človeka s vlastnou skúsenosťou. Často sú s nami aj dvaja, traja užívatelia psychiatrických služieb, aby mohlo odznieť čo najviac skúseností. Každý z nich to vidí trochu inak, trpí inou poruchou. V našom tíme majú úlohu expertov.Prvotnou reakciou študentov býva zvyčajne prekvapenie sprevádzané zbystrením pozornosti, miernou ostýchavosťou, ale keď študenti vidia, že naši experti sú tu práve preto, aby s nimi otvorene hovorili o svojich skúsenostiach, že im odpovedajú na otázky, ktoré kládli ešte v čase, keď netušili, že medzi nimi sa nachádzajú ľudia, ktorí trpia duševnou poruchou, tak postupne dochádza k uvoľneniu atmosféry a často pribudnú otázky, ktoré im napadnú už počas fázy odhalenia identity.“

Hlavným cieľom projektu „Šialený? No a!“ je aby duševné poruchy boli v spoločnosti rovnako akceptované a prijímané ako fyzické ochorenia. Aby ľudia s duševnou poruchou mohli otvorene v spoločnosti priznať svoje ochorenie, aby mohli rozprávať o svojich problémoch a netrpeli ešte aj po druhýkrát, teda neprijatím, odvracaním sa okolia. Projekt sa snaží prispieťkvyvráteniu nezmyselných mýtov, predsudkov, ktoré sa často žiaľ šíriaaj pričinením médií rýchlejšie, ako fakty zodpovedajúce skutočnosti. V neposlednom rade má poskytnúť praktické rady ako postupovať, keď sa nejaké psychické ťažkosti objavia u ľudí v ich okolí alebo u nich samých, povzbudiť ich ku skorému vyhľadaniu odbornej pomoci.

dss most

- Myslíte si, že informovaný študent dokáže ovplyvniť názory na túto tému napríklad v rodine, či partii kamarátov?

„Informovaný dokáže minimálne zaujať kritickejší postoj k predsudkom. Vie podať to, čo sa dozvedel a zažil aj do svojho okolia. Veríme, že sa vie pozrieť s väčším porozumením na spolužiaka, kamaráta, či člena rodiny, ktorý trpí duševnou poruchou.Má možnosťs ostatnými hovoriť s väčším nadhľadom na túto tému, aj vďaka stretnutiu s človekom, ktorý mu o svojej schizofrénii porozprával a ak počuje názor, ktorý hraničí s nezmyslom, ktorý sa bežne šíri, vie reagovať aj vďaka informáciám, ktoré má sprostredkované dôveryhodným zdrojom.“

- Pre aké školy je projekt určený a prečo až od 15 rokov?

„Projekt je určený pre stredné školy, kde dolnou vekovou hranicou je vek 15 rokov. Pätnásťročnýčlovek je vo veku, v ktorom nielen prijíma a ukladá informácie, ale kladie si už i sám otázky, hľadá na ne odpovede, vie byť otvorený, ale aj kritický. Koncepcia projektu má tri fázy, každá z nich je postavená aj na aktívnej účasti mladého človeka, zaujímame sa o jeho názor, doterajšie skúsenosti, poznatky, vyzývame ho, aby sa zamýšľal nad tým, čo je čokoládou pre jeho dušu, kde môže hľadať pomoc, keď duša bolí. Pýtame sa študentov, čo by chceli vedieť o duševnom zdraví, o duševných poruchách, o tom ako prebieha liečba a podobne. Zároveň v konečnej fáze môžu priamo diskutovať s ľuďmi, ktorí s tým majú vlastnú skúsenosť. Projekt berie ohľad na spôsob myslenia tohto vekového obdobia aj svojou formou práce.“

dss most

Projekt si už vyskúšalo 108 študentov zo štyroch gymnázií a zapojiť sa môže každá bratislavská stredná škola. Stačí mailom info@dss-most.sk či telefonicky 0911 404 656 osloviť Dss-MOST. Projekt je pre školu finančne nenáročný, je realizovaný dobrovoľníckym spôsobom, teda škola len zabezpečí priestor a študentov, ktorí o danú problematiku majú záujem. Projektový tím sa dostaví v dohodnutom termíne. Viac info aj na www.dss-most.sk

Domov sociálnych služieb-MOST, n.o. sídliaci na Haanovej ulici poskytuje sociálne služby, rehabilitačné stredisko a podporované bývanie pre dospelých ľudí s duševnou poruchou. Zároveň je zriaďovateľom Psychologickej ambulancie, ktorá poskytuje klinicko-psychologické služby a psychoterapiu.

Michaela Dobríková, Petržalské noviny

Foto – Dss-MOST, n.o., Zuzana Zatloukalová