​Podporujeme a podnecujeme ľudí s duševnou poruchou. Darí sa nám to, aj vďaka Vám - našim milým darcom!

Spájame rozdielne brehy našim MOST- om aj prostredníctvom vašich finančných darov. Ďakujeme ♥

Podporujeme a podnecujeme ľudí s duševnou poruchou prostredníctvom rôznych aktivít, aby sa stretávali nielen medzi sebou ale aj s inými ľuďmi, spoznávali nové veci vo svojom okolí a zažili aj príjemnú zábavu spojenú s pohybom. Vyšli von zo samoty štyroch stien.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 332,75 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Darí sa nám to, aj vďaka Vám - našim milým darcom!

Naše skúsenosti ukazujú, že s primeranou podporou dokážu aj ľudia s duševnou poruchou alebo s ochorením veľa. Ak im s odbornou podporou umožníme prevziať aktivitu, môžu získať dostatok schopností, zvládnuť mnoho praktických úloh každodenného života. Vytvárame pre nich podmienky na čo najväčšiu samostatnosť v bežnom živote a pomáhame tak aj ich rodinám.

Sme tu už 23 rokov pre ľudí s duševnou poruchou.

Pozrite si s nami, čo sa nám už podarilo a prečo bol rok 2018 pre nás MOSTákov významným.

Ocenenie:

Získali sme významné ocenenie Ligy za duševné zdravie Slovenskej republiky za prínos v oblasti duševného zdravia.

Šírenie osvety:

Prostredníctvom televíznej relácie Cesta o našom Dss-MOST, n.o. na RTVS 2 a reportáž TV Bratislava v rámci relácie Petržalských 13 , reportáž Dss-MOST

rs program

Služby pre klientov s duševnou poruchou a širokú verejnosť:

Úspešne realizujeme Pro Bono psychoterapiu pre ľudí v núdzi

Plynulý chod rehabilitačného strediska, ktoré poskytlo svoje služby 41 klientom

Zabezpečenie podporovaného bývania 11-tim klientom (dva byty)

Stabilizácia a prehĺbenie spolupráce v rámci firemného dobrovoľníctva (spoločnosť DELL, prostredníctvom akcie #nasemesto v MOSTe)

Vydanie nádhernej relaxačnej knižky, ktorá je v ponuke na https://www.sashe.sk/dobryobchod/detail/most-relaxacna-knizka

Úspešná aukcia obrazu nášho klienta Lacka, Obraz Čo povedať

Účasť našich klientov na podujatí Počúvadlo (usporiadaného Miestnou knižnicou Petržalka)


Množstvo športových podujatí v rámci komunity............................

Ďakujeme ♥ Vaši MOSTáci