V tomto roku sa do Ceny Generácia 3.0 prihlásilo 68 projektov, ktoré pomáhajú lepšie vzdelávať deti a mladých ľudí na Slovensku. Uplynulé dni odborné komisie určili, ktoré z nich sa dostanú do užšieho výberu. Predstavujeme vám 15 finalistov.

Onedlho, konkrétne 3. mája, spoznáme víťazov 2. ročníka Ceny Generácie 3.0. Spolu s ocenením získajú finančnú podporu vo výške 15 000 € a nefinančnú podporu v hodnote 20 000 €. S ocenením vstupujú do tzv. akcelerátora, v rámci ktorého im pro bono odborníci poskytnú pomoc s nastavovaním projektu a zmerajú jeho efektívnosť a dopad. Najlepšie riešenia ponúkne Nadácia Pontis Ministerstvu školstva, vedy a výskumu ako príklad dobrej praxe.

Finalisti Ceny Generácia 3.0 za rok 2018

Generácia 3.0
Chýba ešte 10 000 €

Generácia 3.0

Nadácia Pontis

Aj na Slovensku môžeme mať deti, ktoré chodia do školy s radosťou. Pomôžte nám šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré robia z učenia potešenie a rozvíjajú u detí a mladých ľudí zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Vďaka vašim darom nebudú len pasívnymi prijímateľmi vedomostí, ale získajú šancu naplno rozvinúť svoj potenciál.

Kategória: Osobnosť pripravená na zmeny

Názov projektu: Reflexia slobody a zodpovednosti
Predkladateľ: Základná škola, Dubová, Bratislava

Projekt je zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov 1. až 9. ročníka z rôznych prostredí a v rôznych životných situáciách. Aktivity sú zasadené do celého kurikula základnej školy. Projekt zahŕňa napríklad artefiletiku, teda terapeutom vedený proces umeleckého rozvoja detí, ďalej tvorivé činnosti v skupinách, medzigeneračné zážitkové sústredenia atď. Všetky tieto a ďalšie aktivity vedú k tomu, aby deti vnímali a hovorili o vlastných pocitoch, názoroch, potrebách, aby prijímali zodpovednosť za svoje výstupy. Aktivity tiež citeľne menia klímu jednotlivých tried, ako aj celej školy. Komisia ocenila, že projekt je akademicky podložený, odborne prepracovaný a že ide o komplexný prístup k zmene osobnosti tak žiaka, ako aj učiteľa.

Kategória: Technologické a prírodovedné znalosti

Názov projektu: Univerzita BUCH
Predkladateľ: OZ Oxymoron

Univerzita BUCH vznikla ako odpoveď na nezáujem až strach detí z prírodovedných predmetov. Ide o súbor aktivít a pokusov, ktoré stoja na prieniku vedy a umenia. Jeden ročník univerzity je rozdelený na zimný a letný semester. V každom semestri sa realizuje 5 stretnutí, ktoré spája jedna téma. Univerzitu BUCH navštevuje v priemere 15 študentov od 7 do 14 rokov. Aktivity sú vedené tak, aby zaujali deti bez rozdielu veku. Workshopy prebiehajú v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Komisia ocenila konkrétnosť a uchopiteľnosť projektu, ktorý zároveň inovatívne využíva nové sociálne médiá – Facebook či Instagram, ale aj napríklad videoblogy.

(Foto: Facebook, Univerzita BUCH)

Názov projektu: Rozvoj Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov
Predkladateľ: Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov je aktivita pre tímy stredoškolských študentov, ktorá vo všetkých smeroch simuluje reálnu vedeckú prácu. Študenti počas školského roka riešia zadané problémy – študujú literatúru, konzultujú s učiteľmi i vedcami, experimentujú a vyvíjajú teórie. Na konci sa zúčastňujú medzinárodnej súťaže. Výsledky prezentujú pred konkurenčnými tímami, ktoré ich oponujú a recenzujú. Výstupy hodnotí odborná porota, pričom majú študenti možnosť hneď na mieste o svojej práci a hodnotení diskutovať. Na predchádzanie nechuti voči exaktným vedám slúži Olympiáda mladých vedcov pre žiakov do 15 rokov, takisto s možnosťou medzinárodnej reprezentácie. Komisia ocenila, že projekt umožňuje hĺbkový rozvoj talentovaných a ambicióznych študentov.

Názov projektu: Učíme s Hardvérom
Predkladateľ: SPy o. z.

Projekt Učíme s hardvérom ponúka zaujímavé úlohy, ktoré deťom ozrejmia princípy ako fungujú každodenné technológie. Vďaka programovaniu hardvéru sami rozvíjajú svoje informatické zručnosti. Zároveň sa hardvérové projekty ľahko prepájajú aj s inými predmetmi, napríklad geografiou (digitálny kompas; domáca meteo stanica), fyzikou (elektronické súčiastky; meranie intenzity svetla), výtvarnou výchovou (prišívanie elektroniky na oblečenie), biológiou (inteligentný skleník) a ďalšími. Projekt u žiakov podnecuje algoritmické a logické myslenie, ako aj tvorivosť a sebavzdelávanie. Komisia ocenila, že projekt sprístupňuje nový hardvér okruhu učiteľov, učiteliek či žiakov a prispieva k tomu, aby sa programovanie IT stalo dostupnejším aj pre dievčatá.

Kategória: Kariérne a podnikateľské zručnosti

Názov projektu: Escalator
Predkladateľ: Creative Industry Košice, n.o.

Projekt Escalator je efektívny intenzívny program na vzdelávanie, budovanie kapacít a profesionalizáciu ľudí pôsobiacich v kreatívnom a kultúrnom sektore. Práve v tejto oblasti sa kladie dôraz najmä na rozvíjanie talentu a často chýba znalosť manažérskych postupov, strategického plánovania, práce s rozpočtom a pod. Každému z uchádzačov je v rámci projektu Escalator vypracovaný samostatný vzdelávací plán. Jadro programu spočíva v intenzívnom vzdelávacom týždni, ktorého sa zúčastnia vybraní uchádzači. Jeho pokračovaním sú individuálne tréningy a mentoring. Komisia pri projekte videla potenciál najmä vo vytvorení základu pre vzdelávanie tejto skupiny obyvateľstva.


(Foto: Facebook, Creative Industry Košice)

Názov projektu: JA Aplikovaná ekonómia
Predkladateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o.

JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Vďaka nemu študenti stredných škôl získavajú praktické skúsenosti a súčasne rozvíjajú svoje komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Študenti si zakladajú skutočnú firmu (JA Firmu), simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Získavajú tak možnosť okamžite v praxi aplikovať teoretické vedomosti o fungovaní podnikateľského subjektu. Komisia ocenila, že ide o už overený projekt, ktorý sa dá ľahko šíriť a je jednoducho využiteľný.

Názov projektu: Rozbehni sa! Academy
Predkladateľ: Rozbehni sa!

Rozbehni sa! pripravuje mladých ľudí na dobu, v ktorej im nikto nemusí ponúknuť prácu a musia sa naučiť, ako si ju vytvoria sami. Organizácia vytvorila rýchlokurz začiatkov podnikania Rozbehni sa! Academy. Obsahuje 4 videolekcie ako rozbehnúť podnikanie, záverečný test a certifikát o absolvovaní. Súčasťou projektu je aj sieť vyškolených ambasádorov na stredných školách, ktorí žiakom predstavia Rozbehni sa! Academy. Tým, ktorých príležitosť rozbehnúť vlastné podnikanie zaujme, odporučia možnosť registrovať sa do R! Academy online a prezrieť si zvyšné videá. Tí, ktorí chcú pokračovať aj ďalej, dostanú zdarma „rozbiehačský ťahák" a plný prístup do online kurzu. Porota ocenila ľahkú šíriteľnosť projektu, ako i dobré pokrytie v regiónoch.

Kategória: Inovácie v systéme vzdelávania

Názov projektu: TALENTWAY.NET
Predkladateľ: ABC – Academic Business Cluster

Projekt zavádza do vyučovania na stredných a vysokých školách didaktickú metódu problem-based learning. Vďaka nej mení teoretickú výučbu na praktické workshopy. Ide pritom o zmenu metodiky, nie obsahu. Pomocou tejto metódy pedagógovia upravujú vyučovanie tak, že hlavným vzdelávacím nástrojom je riešenie projektov s výzvami z praxe. Projekt do vzdelávania zároveň zapája partnerov z praxe a expertov na mentoring študentských tímov. Jeho súčasťou je aj internetová platforma www.talentway.net, ktorá slúži ako cloudová aplikácia na koordináciu vzdelávania medzi pedagógmi, študentmi a expertmi. Porota ocenila, že cieľom projektu je doviesť učiteľov ku spolupráci navzájom.

Názov projektu: Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludňajšie kluby
Predkladateľ: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

ETP Slovensko organizuje Feuersteinove popoludňajšie kluby (FIE kluby) pre 6- až 12-ročné deti z vylúčených rómskych osád. Práve im často chýba predškolská príprava a v mnohých prípadoch nedosahujú potrebnú úroveň školskej spôsobilosti. FIE kluby dokázateľne odstraňujú hendikepy detí. Kluby prebiehajú vždy od pondelka do štvrtka a trvajú 3 hodiny. Začínajú obedom pre žiakov, ktorí potom majú aktívny oddych. Ďalšiu hodinu sa venujú FIE – pracujú s pracovnými listami, rozprávajú sa, robia rôzne cvičenia a poslednú hodinu sa hrajú so stavebnicami, kreslia, alebo využívajú tablety na edukačné aktivity. Podľa odborníkov z komisie je pre budúcnosť Slovenska kľúčové zapojiť do spoločenského života aj sociálne znevýhodnené skupiny. Zároveň ocenili overenosť metódy už realizovaným porovnávacím výskumom.

Názov projektu: IRPU – Individuálny rozvojový program učiteľa
Predkladateľ: LEAF

Podstatou projektu je odštartovať „reformu" vzdelávania priamo v triedach u motivovaných učiteľov, a to cez individuálne, na mieru šité pravidelné hospitácie a následné konzultácie s mentorom. Podporným mechanizmom je aj komunita „inak" zmýšľajúcich učiteľov z celého Slovenska. Dva až trikrát ročne sa stretnú a riešia spolu odborné témy, prípadne stretávajú vo virtuálnom svete a pomáhajú si a podporujú sa aspoň nadiaľku (online kruhy). Vybraným absolventom LEAF ponúka tiež možnosť rozvíjať si v online inkubátore základné mentoringové zručnosti, ktoré môžu využiť na podporu kolegov vo svojej škole. Komisia ocenila myšlienku prepájania učiteľov, čo vedie aj napríklad k tomu, aby sa zamýšľali nad vlastným vyučovaním, povzbudzovali a motivovali sa navzájom.

Názov projektu: Lepšia geografia
Predkladateľ: Lepšia geografia, o.z.

Metodický portál Lepšia geografia vznikol najmä preto, aby tvoril a učiteľom poskytoval vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín, netradičné metódy a aktivity, ktorými je možné premeniť klasickú školskú geografiu na predmet, ktorý rozvíja široké spektrum (nielen geografických) schopností. Okrem tvorby vzdelávacích metodík a materiálov sa projekt zameriava na postupnú zmenu vnímania geografického vzdelávania na Slovensku. Projekt je využiteľný nielen na základných školách či gymnáziách, ale aj na fakultách vysokých škôl, ktoré pripravujú budúcich učiteľov geografie. Komisia ocenila najmä inovatívny prístup, ako aj to, že prispieva k zmene zmýšľania o geografii, ktorá má presah aj do ďalších predmetov. (Foto: Facebook, Lepšia geografia)

Názov projektu: Učme sa učiť efektívne a s rešpektom
Predkladateľ: Základná škola Júliusa Juraja Thurzu

Od apríla 2013 je v škole realizovaný projekt Riadenej zmeny v spolupráci s Asociáciou Susan Kovalikovej (ASK) a Školy 21. V rámci neho vyplynula v škole potreba rozvíjať pedagógov v metodike rozvoja životných zručností, rešpektujúcej komunikácie, a iné. Škola preto aplikovala vzdelávacie programy Vysoko efektívne učenie, čo je inovačný edukačný program, prinášajúci komplexnú premenu školy a Rešpektovať a byť rešpektovaný, ktorý rozvíja rešpektujúcu komunikáciu v školách a vytvára pevné základy pre podporujúce prostredie. Komisia projekt označila za ukážku komplexnej starostlivosti o kvalitu vlastnej činnosti.

Kategória: Sociálne a občianske kompetencie

Názov projektu: Kozmo a jeho dobrodružstvá
Predkladateľ: Centrum Slniečko, n.o.

Preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá" sa snaží už u čo najmenších detí rozvíjať schopnosť rešpektovať práva iných a zároveň ochraňovať tie svoje. Pozostáva z 8 modulov a je podporený paletou pomôcok, ktoré sú obsiahnuté v tzv. „Kozmoboxe". Každý modul sa venuje inej téme, ako napr. vyčleňovanie z kolektívu, posmievanie sa, fyzické ubližovanie a pod. Programom deti sprevádza kozmonaut Kozmo, ktorý lieta vesmírom a spoznáva mimozemšťanov. Na to, aby mohol Kozmo cestovať po vesmíre potrebuje pre svoj KOZMOplán pozitívnu slniečkovskú energiu, ktorú mu zbierajú deti do tzv. KOZMOpumpy medzi jednotlivými stretnutiami za dobré skutky. Zážitky z lietania vesmírom sú zaznamenané do krátkych spotov www.kozmovedobrodruzstva.sk a tiež do príbehov vo forme detskej knihy, doplnenej o „Príručku pre dospelákov". Komisia ocenila konkrétne nástroje, ktoré môžu používať učitelia, a zároveň zameranie na prevenciu proti násiliu už v ranom veku.

Názov projektu: Vzdelávanie zážitkom (zážitkové workshopy Post bellum)
Predkladateľ: Post Bellum SK

Cieľom projektu je, aby deti a mladí ľudia lepšie spoznali históriu Slovenska a chápali ju v širších súvislostiach. Podstatou sú vzdelávacie mimoškolské zážitkové workshopy postavené na životných príbehoch ľudí – svedkov kľúčových udalostí 20. storočia. Post Bellum realizuje 2 typy zážitkových vzdelávacích workshopov, ktoré sa odlišujú dĺžkou aj témami: 1) Príbehy našich susedov – workshopy určené žiakom/čkám základných škôl, trvajú 4 mesiace. Na polroka sa z nich stanú investigatívni novinári/ky, historici/čky a dokumentaristi/ky pracujúci v teréne. Výstupom ich práce sú spracované skutočné príbehy žijúcich pamätníkov/čiek. 2) Jednodenné vzdelávacie zážitkové workshopy – sú založené na skutočných príbehov a rozprávania pamätníkov/čiek z nášho online archívu Pamäť národa www.memoryofnations.eu. Komisia ocenila najmä zážitkový rozmer vzdelávania a efektívne rozšírenie štandardnej výuky dejepisu.

Názov projektu: Rozšírenie stredoškolského debatného programu
Predkladateľ: Slovenská debatná asociácia

Všeobecným cieľom SDA je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občiansku angažovanosť mladých ľudí. Napĺňa ho cez debatné aktivity – organizovanú výmenu názorov, v ktorej rozhoduje kvalita argumentov. Najstaršou a najviac prepracovanou činnosťou organizácie je stredoškolský debatný program. Pozostáva z pravidelných stretnutí debatných klubov, metodickej podpory, a debatných turnajov. Program podporuje aktívne zapojenie mladých ľudí – očakáva sa od nich, že postupne na seba preberú zodpovednosť, naučia sa rozhodovať debaty a budú sa starať o svoje kluby. Týmto sa odlišuje od väčšiny debatných programov v zahraničí. Komisia ocenila, že ide o osvedčený dlhoročný program, ktorý ma potenciál pre ďalší rozvoj a šírenie do nových regiónov.