Zdraví mozog odmieta stereotypy, potrebuje poznávať nové, učiť sa nové a navštevovať nové...

Monika Kuchárová dlhodobo pracuje s klientmi s Alzheimorovou chorobou. Čo to všetko obnáša, obohacuje, mení, Vám prinášame v článku.

"Moja práca s klientmi s Alzheimerovou demenciou

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Práca s klientmi s Alzheimerovou chorobou (ACH) sa líši najmä tým, že ich diagnóza si vyžaduje pravidelnosť, pevný denný režim a stereotyp, čo pre kognitívne „zdravého" klienta neplatí. Zdraví mozog nechce stereotypy, potrebuje poznávať nové, učiť sa nové a navštevovať nové...

Samotné tréningy s klientmi s ACH sú časovo náročnejšie, seniori potrebujú viac času na všetky činnosti a sťažuje im aktivitu aj samotná diagnóza. Podľa stupňa postihnutia uprednostňujú aj náročnosť samotnej činnosti. Čím hlbšou demenciu je klient postihnutý, tým stereotypnejšia činnosť mu vyhovuje. Akákoľvek zmena stereotypu, či odpútanie pozornosti na nich pôsobí rušivo.

S vybranou skupinkou kognitívne najsilnejších klientov sme zvládli spoločenskú hru „Človeče nehnevaj sa" len na dve figúrky. Mali veľký problém udržať pozornosť poradia, odsledovať ktorá figúrka je ich a kde sa nachádza. Dôvod je predovšetkým postihnutie krátkodobej pamäti, čo kľúčový problém u klientov s ACH.

Aktivácia kognitívnych funkcii je pre nich veľmi dôležitá, predlžuje sa nimi tak aktívny život.

V rámci tréningu pamäti som s klientmi v centre Memory skladala z plastových písmen mená, názvy..Niektorí klienti zvládli aj krátke vety.


Klientom som dali dispozícii plastové písmenka a mali skladať najprv mená, názvy a jednouché vety. Niektorým klientom bolo treba pomôcť, keď sa v strede skladania slova zasekli a nevedeli ako ďalej. Zabudli čo vlastne píšu, tak som ich navigovala, nech sa vrátia na začiatok slova, prečítajú si čo už majú napísané a prídu na to sami ako pokračovať."

Tvorivé dielne na tému jeseň. Z časopisov sme vystrihovali aktuálne obrázky a klienti nalepovali na tabuľu. Použili sme aj gaštany a napadané listy zo stromov.