Medzi prípadmi, ktoré v Lige za ľudské práva riešime, sa nájde viacero smutných životných príbehov, ktoré akoby nemali právne riešenie. Ide pritom často o ľudí, ktorí na Slovensku žijú aj viac ako 20 rokov, plynule hovoria našim jazykom, majú tu životných partnerov/ partnerky, deti, priateľov, vybudované sociálne väzby. Jediné čo im chýba sú doklady. My, ktorí máme osobné doklady, si neuvedomuje, čo to znamená ich nemať a aké by to pre nás malo dôsledky v každodennom živote. Skúste sa nad tým na chvíľu zamyslieť... predstavte si, že si neviete vybaviť žiaden doklad, nemáte rodný list, občiansky preukaz, pas, kartičku zdravotného poistenia, proste nič, idete na úrad a tam odmietnu potvrdiť, že ste občanom tejto krajiny, ktorú považujete za svoj domov...

A teraz si predstavte, že sa chcete oženiť; pani matrikárka si od Vás vypýta nasledovné: rodný list, doklad o štátnom občianstve, doklad totožnosti, doklad o rodnom čísle a potvrdenie o pobyte. Manželstvo teda uzavrieť nemôžete. Chcete sa zamestnať. Zamestnávateľ pre uzavretie pracovnej zmluvy potrebuje Váš občiansky preukaz. Idete si otvoriť účet v banke, prevziať zásielku z pošty, podpísať nájomnú zmluvu k bytu, na všetko potrebujete občiansky preukaz alebo minimálne pas. Chcete cestovať do zahraničia? Bez pasu, aj v rámci Schengenského priestoru, ide o neoprávnené prekročenie štátnej hranice. A napokon si predstavte to najhoršie: trpíte vážnou chorobou a potrebujete lekára a pravidelne užívať lieky, ktoré sú dostupné len na lekársky predpis. Nemáte však zdravotné poistenie a teda máte nárok iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Besarion*

Dajme šancu utečencom
Chýba ešte 5 304,19 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.

Jeden takýto smutný životný príbeh momentálne riešime. Pán Besarion je na Slovensku od roku 1992, teda už 23 rokov. Plynule hovorí po slovensky, má tu veľa kamarátov a dlhoročný vzťah, jeho priateľka je občianka Slovenska, avšak kvôli absencii dokladov sa nemôžu zosobášiť. Pochádza z problematického regiónu Abcházsko, ktoré je medzinárodným spoločenstvom považované za teritoriálnu súčasť Gruzínska, avšak deklarovalo nezávislosť a vyhlásilo sa za Abcházsku republiku uznanú Ruskom a zopár ďalšími štátmi sveta. Podľa oficiálneho gruzínskeho územného usporiadania je Abcházsko autonómnou republikou, a od roku 2008 Gruzínsko považuje Abcházsko za teritórium okupované Ruskom. Krátko po rozpade Sovietskeho zväzu vypukla v roku 1992 v Abcházsku občianska vojna. Pán Besarion pricestoval na sovietsky cestovný doklad, ktorý neskôr stratil. Do Abcházska sa nemohol počas občianskej vojny vrátiť v obave o svoj život ako etnický Gruzínec. Navyše, v tom čase na Slovensku ešte nebol zastupiteľský úrad Gruzínska, preto otázku nadobudnutia gruzínskeho občianstva nemohol riešiť. Pán Besarion teda nemá žiadne doklady už vyše 20 rokov a je možné, že nikdy nenadobudol štátne občianstvo Gruzínska. Toto sa opakovane pokúšal zistiť cez veľvyslanectvo Gruzínska v Bratislave, avšak neúspešne.

Roky prešli a pán Besarion začal mať zdravotné problémy. Keďže nevedel ako riešiť svoju situáciu, požiadal o azyl. Zistili mu diabetes (cukrovku) a trombotické upchávanie ciev dolných končatín. Ide o závažné ochorenia, ktoré, ak sa neliečia, môžu mať fatálne následky. Azyl mu nebol udelený. Z dôvodu vážnych zdravotných problémov, ako aj zohľadniac dĺžku času stráveného na Slovensku a mieru integrácie, požiadal o trvalý pobyt z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Ani tento mu nebol udelený. Cudzinecká polícia mu dokonca zamietla žiadosť o tolerovaný pobyt z dôvodu, že jeho vycestovanie z územia SR nie je možné. Pán Besarion sa obáva rozhodnutia o vyhostení a zaistenia v útvare policajného zaistenia pre cudzincov. Nemá sa kam vrátiť, svoj život, citové a sociálne väzby má na Slovensku.

Pánovi Besarionovi, rovnako ako iným klientom, v podobnej ťaživej situácii, poskytujeme právnu pomoc, ako aj morálnu a ľudskú podporu. Snažíme sa zabezpečiť, aby mali strechu nad hlavou a potrebné lieky. Niekoľko našich klientov žije v ubytovni pre bezdomovcov. Riešili sme podobný prípad pána z bývalej Juhoslávie, ktorý nenadobudol štátnu príslušnosť žiadneho nástupníckeho štátu, na Slovensku žil na ulici viac ako 20 rokov, napokon na následky bezdomoveckého života aj zomrel. Pomáhali sme zabezpečiť jeho pohreb.

Kde je vôľa, tam je cesta..

Osud ľudí bez štátnej príslušnosti je ťažký a často sa javí byť bezvýchodiskový. Je však otázne, či ide o bezvýchodiskovosť skutočnú alebo len o nezáujem štátnych orgánov týmto ľuďom pomôcť ich situáciu včas vyriešiť, udeliť im pobyt a dať im šancu na dôstojný život. Pretože, ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je cesta. Zopár svetlých príkladov, kedy skutočne zodpovedné orgány udelili takýmto ľuďom trvalý pobyt, preukazuje, ako veľmi sa im zmenil život, získali prácu, zdravotnú starostlivosť, a predovšetkým možnosť ukázať, že vedia byť plnohodnotnými členmi našej spoločnosti.

V Lige za ľudské práva sa dlhodobo snažíme presadzovať také systémové a legislatívne zmeny, aby sa postavenie osôb bez štátnej príslušnosti na Slovensku zlepšilo, aby bolo zavedené konanie na identifikáciu takýchto osôb, a aby im bolo umožnené získať trvalý pobyt a tiež doklady a ochranu, na ktoré podľa Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 majú nárok; tento Dohovor je pre SR záväzný. Naša organizácia je členom Európskej siete na ochranu osôb bez štátnej príslušnosti (European Network on Statelessness – ENS).

Ak si chcete vypočuť ako sa žije ľuďom bez štátnej príslušnosti a bez pobytu, resp. s tolerovaným pobytom, na Slovensku, na našej webovej stránke (www.hrl.sk) nájdete krátky animovaný film s výpoveďami troch našich klientov: Ibrahima z Maroka, Natalie z Moldavska, a Aliho zo Sýrie. Pomôžte nám pomáhať utečencom a osobám bez štátnej príslušnosti tým, že prispejete na náš projekt „Dajme šancu utečencom". Ďakujeme!

CHCEM PODPORIŤ PROJEKT TERAZ

*meno klienta je z dôvodu ochrany jeho identity pozmenené