Lige za ľudské práva hrozí likvidácia. Ministerstvo vnútra SR požiadalo Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), aby Ligu za ľudské práva vymenil ako partnera pre SR z dôvodu nekonštruktívnej kritiky postupov cudzineckej polície.

Vzhľadom na momentálne absentujúce finančné zdroje z európskych fondov, by skončenie spolupráce zo strany UNHCR pre Ligu znamenalo nielen stratu silného partnera pri obhajobe a presadzovaní práv zaistených utečencov na území SR, ale potenciálne môže znamenať finančnú likvidáciu organizácie.

O požiadavke Ministerstva vnútra SR adresovanej UNHCR sme sa v Lige dozvedeli z médií. Do dnešného dňa sme sa však nedozvedeli v čom presne spočíva nekonštruktívna kritika, ktorá je nám vyčítaná. Predpokladáme, že ide o reakciu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP), na incident, ktorý sa odohral začiatkom septembra v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove, kedy došlo podľa našich zistení k použitiu neprimeranej sily voči protestujúcim zaisteným utečencom zo Sýrie. Tí sa dožadovali prepustenia zo zaistenia, aby mohli pokračovať vo svojej ceste do Nemecka.

Dajme šancu utečencom
Chýba ešte 5 304,19 €

Dajme šancu utečencom

Liga za ľudské práva

Pomáhame utečencom, ktorí na Slovensku žiadajú o azyl, ako aj tým, ktorým už bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Snažia sa tu žiť, naučiť sa slovenský jazyk, nájsť si prácu, začleniť sa do našej spoločnosti... začiatky sú ťažké a my našim klientom pomáha ich prekonať a viesť plnohodnotný život.

Do útvaru policajného zaistenia boli privolaní kukláči. Použili hmaty, chvaty, putá, a iné donucovacie prostriedky, pričom viacerí cudzinci boli poranení. Na neprimeranosť zásahu poukázala aj Verejná ochrankyňa práv, JUDr. Jana Dubovcová. Vo svojej správe navrhla cudzineckej polícii viaceré opatrenia, ktorých implementácia by mohla zlepšiť komunikáciu so zaistenými cudzincami a riešenie prípadných konfliktov do budúcnosti tak, aby sa predišlo použitiu sily.


Úloha Ligy ako partnera UNHCR

Naše aktivity ako implementačného partnera UNHCR v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a v Sečovciach sú zamerané na monitorovanie podmienok zaistenia. V prípade, že dostaneme sťažnosti zo strany zaistených cudzincov na postup polície, ako tomu bolo vo vyššie popísanom incidente, a zistíme, že došlo k porušeniu ľudských práv zaistených, považujeme za svoju povinnosť poukázať na to. Ak dôjde k použitiu sily zložkami policajného zboru, ktorého následkom sú zranenia v radoch zaistených utečencov, domnievame sa, že cudzinecká polícia by mala byť schopná svoj postup odôvodniť a obhájiť.


Postoj Ministerstva vnútra SR

Postoj Ministerstva vnútra SR v tejto záležitosti nás znepokojuje. V rámci Výzvy k ľudskosti vznikla reálna platforma medzi ministerstvami a mimovládnymi organizáciami, kde spolupracujeme korektným a veľmi otvoreným spôsobom s každým rezortom, vrátane ministerstva vnútra. Všetci máme spoločný záujem – pomoc utečencom.

Obávame sa, že tu ide o osobnú averziu konkrétnych osôb, s čím však nevieme aktuálne nič spraviť, keďže nám svoje výhrady priamo nekomunikovali a všetko vieme len z médií. Deklarovali sme pripravenosť otvorene o „nekonštruktívnej kritike“ hovoriť, doteraz k tomu nedošlo.

Zároveň si ale myslíme, že v demokratickom a právnom štáte je základnou úlohou profesionálnej ľudskoprávnej organizácie upozorňovať na dodržiavanie ľudských práv konkrétnych osôb, osobitne ak sú zaistené. Toto, ale nemôže byť považované za nekonštruktívnu kritiku. Všetko čo robíme spočíva vo využívaní rôznych právom dovolených nástrojov na ochranu ľudských práv cudzincov a presadzovaní ľudskoprávneho prístupu verejnej moci k cudzincom. Vždy sme ale otvorení dialógu, keďže chápeme, že na konkrétnu vec môžu byť rôzne pohľady. Chceme hľadať kompromisy a možnosti spolupráce s ÚHCP, ktorá by bolo konštruktívna a v konečnom dôsledku predovšetkým prospešná pre zaistených cudzincov.


Postoj UNHCR

S UNHCR intenzívne komunikujeme a veríme, že sa rozhodnú nepristúpiť na požiadavku ÚHCP. Avšak, v pondelok 26.10. Ministerstvo vnútra SR potvrdilo, že počas piatkového rokovania s UNHCR ÚHCP potvrdil ukončenie spolupráce s nami s tým, že túto tému UNHCR a ÚHCP budú naďalej riešiť výlučne bilaterálne. Postup ministerstva a cudzineckej polície považujeme za neprimeraný v právnom štáte a v demokratickej spoločnosti, v ktorej by nemali byť akceptované takéto očividné snahy zložiek polície umlčať hlas občianskej spoločnosti snahou o finančnú likvidáciu mimovládnej organizácie.


Liga za ľudské práva na hranici s dychom

Jednotlivé fondy EÚ na financovanie poskytovania právnej pomoci pre utečencov a cudzincov, boli ukončené, a nový fond AMIF (Fond pre azyl, migráciu a integráciu) zatiaľ nefinancuje žiadne konkrétne projekty mimovládnych organizácií. Podpora UNHCR je preto v súčasnej dobe pre existenciu našej organizácie veľmi dôležitá, a prípadné pozastavenie spolupráce by mohlo mať pre Ligu až likvidačný charakter.

Už v súčasnej dobe, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov, viacerí právnici a spolupracovníci Ligy za ľudské práva vykonávajú právne poradenstvo a iné aktivity pre Ligu ako dobrovoľníci, teda pro bono. Z dlhodobého hľadiska je však situácia neudržateľná, a dúfame, že sa nám podarí prežiť a pokračovať v našej činnosti aj v roku 2016. Súčasnú zmluvu o spolupráci máme s UNHCR uzatvorenú do konca roka 2015. Pre implementáciu aktivít na budúci rok prebehne nové výberové konanie; vzhľadom na požiadavku ÚHCP je však otázne či UNHCR vyberie našu organizáciu, a to aj napriek dlhoročnej spolupráci na profesionálnej úrovni.

Milí darcovia, považovali sme za potrebné Vám ozrejmiť súčasnú situáciu a poďakovať sa Vám za každý Váš príspevok, ktorý nám pomáha realizovať aktivity v prospech utečencov.

Ďakujeme!

PODPORIŤ TERAZ