Netreba zabúdať ani na starších ľudí. Vašu podporu si zaslúžia a potrebujú aj oni. Centrum Memory sa denne stará o ľudí s Alzheimerovou chorobou v rôznych štádiách v špecializovanom centre. Poskytuje bezplatné testovanie, starostlivosť odborníkov a množstvo terapiípriamo od odborníkov. Na tréningy však chodia aj zdraví seniori, ktorí si nie len trénujú pamäť, ale aj stretávajú nových ľudí.

Vďaka NaturaMed Pharmaceuticals teraz bude každý dar na projekt Centra Memory zdvojnásobený až do výšky 50 eur. Darujte do 27.novembra a pomôžte dvakrát!

Dobrá krajina
Chýba už len 7 513,24 €

Dobrá krajina

Nadácia Pontis

Dobrá krajina je darcovská platforma, na ktorej nájdete vyše 50 skvelých overených projektov a tisíce ochotných ľudí podporiť pozitívnu zmenu okolo nás. Aj vy môžete niečo zmeniť. Vyberte si projekt a tvorte s nami lepšiu, vzdelanejšiu, vnímavejšiu a transparentnejšiu krajinu.

Kompletné pravidlá kampane

Pravidlá kampane Nadácie Pontis v partnerstve s NaturaMed Pharmaceuticals (ďalej len Pravidlá).

Nadácia Pontis vyhlasuje matchingovú kampaň, v ktorej podľa týchto Pravidiel zdvojnásobí každý dar (1:1) až do výšky 50 eur.

1. Organizátor a partner kampane

a) Organizátorom „Matchingovej kampane" (ďalej len "Kampane") je Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 2021 531 512 (ďalej len „Organizátor"). Nadácia je zapísaná v registri nadácií vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zo dňa 7. 11. 1997 pod číslom 203/Na - 96/463.

b) Partnerom kampane je NaturaMed Pharmaceuticals ďalej len „Partner kampane").

c) Cieľom je podpora a propagácia darov pre verejnoprospešný projekt Centra Memory zameraný na pomoc seniorom.


2. Časový harmonogram kampane

a)Partner kampane si vybral organizáciu Centrum Memory, ktorá má svoj projekt zverejnený na DobraKrajina.sk v roku 2017.

b) Matchingová kampaň sa uskutoční od 4. septembra 2017 do 27. novembra 2017.


3. Účastníci kampane

Do kampane je zapojená organizácia Centrum Memory.


4. Pravidlá zdvojnásobovania pravidelných darov

a) Nadácia Pontis ako správca programu DobraKrajina.sk sa zaväzuje zdvojnásobiť každý dar (1:1) prijatý na zbierkový účet Dobrej krajiny (SK27 0200 0000 0035 7513 1953), až do výšky 50 eur, ktorý darca poukáže na účastníka Kampane v období od 4. septembra 2017 do 27. novembra 2017 a to z fondu Partnera kampane, NaturaMed Pharmaceuticals v celkovej výške 1 000 eur.

b) V prípade vyčerpania fondu Partnera kampane (1 000 eur) prijaté dary na projekty účastníkov kampane už nebudú ďalej zdvojnásobované a kampaň bude uzatvorená.

c) V prípade nevyčerpania fondu si Partner kampane vyhradzuje právo rozhodnúť o použití zostávajúcej sumy.

d) Zdvojnásobovanie darov bude prebiehať vždy súhrnne za kalendárny mesiac, t.j. do 5 pracovných dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

e) Finančné prostriedky môže darca darovať použitím všetkých platobných mechanizmov na DobraKrajina.sk, konkrétne:

prevodom z bankového účtu na zbierkový účet Dobrej krajiny (SK27 0200 0000 0035 7513 1953);

platbou kartou (pre držiteľov karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro);

prostredníctvom VÚB ePlatby, TatraPay, SporoPay;

z tzv. voľného kreditu, ktorý má darca na DobraKrajina.sk.

f) Do kampane sa budú započítavať len dary venované účastníkom kampane cez portál DobraKrajina.sk.

g) Účastníci kampane môžu pred aj počas matchingovej kampane aktívne osobne oslovovať verejnosť a získavať ich pre podporu svojho projektu na DobraKrajina.sk.

5. Ostatné

a) Pre účely matchingovej kampane sa pod „darcom" rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá poukáže na projekt účastníka kampane na DobraKrajina.sk finančný dar v zmysle týchto pravidiel.

b) Spracovanie osobných údajov darcu sa deje v zmysle etických princípov portálu DobraKrajina.sk

c) Zástupcovia organizácie, účastníka kampane dávajú účasťou v matchingovej kampani Organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa ich osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Organizátorom v súvislosti s usporiadaním matchingovej kampane pre účely použitia na všetkých komunikačných médiách všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.

d) Účastníci kampane udeľujú Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia a môžu ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor snímky, obrazové, zvukové prípadne iné záznamy v súlade s jeho určením poskytne.

e) Zapojením sa do matchingovej kampane organizácie vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú riadiť týmito Pravidlami.

f) Zapojené organizácie berú na vedomie, že zdvojnásobenie darov v rámci matchingovej kampane nie je možné vymáhať súdnou cestou.

V Bratislave 31. augusta 2017, © Nadácia Pontis