Etické princípy DobraKrajina.sk

Na Dobrej krajine sa riadime Etickými princípmi, ktoré určujú správanie Nadácie Pontis, ako aj správanie darcov a obdarovaných neziskových organizácií.

Etické zásady užívateľov a darcov

 • Každý užívateľ www.dobrakrajina.sk vyhlasuje, že akceptuje tieto etické princípy a koná na tomto portáli v súlade s nimi a všeobecne prospešným zámerom programu Dobrá krajina;
 • na portáli www.dobrakrajina.sk môžu byť zaregistrované aj deti, ale zverejňovať informácie o sebe alebo darovať dary môžu len s vedomím a so súhlasom rodiča alebo svojho právneho zástupcu;
 • užívatelia nemôžu zneužiť portál www.dobrakrajina.sk na porušenie zákona alebo práv iných osôb, urážať prostredníctvom neho iné osoby, používať na ňom vulgarizmy, resp. nenávistné prejavy akéhokoľvek druhu;
 • užívateľ zaznamená na www.dobrakrajina.sk len také finančné prísľuby daru, ktoré bezprostredne reálne plánuje zrealizovať, resp. zrealizoval;
 • darca berie na vedomie, že jeho prísľub bude prekvalifikovaný na zrealizovaný dar po jeho potvrdení bankou, telekomunikačným operátorom alebo obdarovanou neziskovou organizáciou;
 • aktom darovania darca vyhlasuje, že súhlasí so spôsobom spracovania a evidencie daru, resp. prísľubu daru podľa pravidiel zverejnených na www.dobrakrajina.sk. Internetové platby sa vykonávajú priamo na stránkach príslušných bánk, ktoré jediné majú prístup k zadaným informáciám o číslach účtov alebo platobných kariet. Administrátor portálu www.dobrakrajina.sk získava informáciu o úspešnosti realizácie platby od vybranej banky darcu až následne;
 • ak sa zverejňuje obsah s fotografiami, osoba, ktorá tieto uverejňuje berie na vedomie a prehlasuje, že fotografie sú získané v súlade s právom, so súhlasom ich autora a osoby na nich zobrazenej alebo ich zákonní zástupcovia poskytli na takéto zverejnenie súhlas.


Etické zásady neziskových organizácií a ďalších žiadateľov darov

 • Každá nezisková organizácia alebo iný žiadateľ daru na www.dobrakrajina.sk vyhlasuje, že akceptuje tieto etické princípy a koná na tomto portáli v súlade s nimi a všeobecne prospešným zámerom programu Dobrá krajina;
 • každý žiadateľ daru vo svojom projekte musí uvádzať len pravdivé informácie a zodpovedá za ich obsah;
 • každý žiadateľ daru sa zaväzuje naplniť deklarované zámery v maximálnej možnej miere a o vývoji projektu, dosiahnutých výsledkoch alebo prípadných zmenách informovať administrátora programu (Nadáciu Pontis) i darcov prostredníctvom www.dobrakrajina.sk;
 • každý žiadateľ daru sa zaväzuje sprístupniť na požiadanie informácie týkajúce sa realizovaného projektu administrátorovi programu Dobrá krajina, ktorý monitoruje plnenie deklarovaných zámerov.


Etické zásady administrátora

Portál www.dobrakrajina.sk spravuje a administruje Nadácia Pontis. V Nadácii Pontis sa zaväzujeme dodržiavať nasledovné etické zásady:

Voči verejnosti:

 • dodržiavame zákony a právne normy SR;
 • vykonávame len činnosť v súlade so všeobecno-prospešným účelom, nevykonávame činnosť ani nepodporujeme organizácie vykonávajúce činnosti, ktoré by ohrozovali slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a ktoré by mali devastujúce účinky na životné prostredie;
 • nepodporujeme činnosť politických strán;
 • uchovávame si vnútornú slobodu a neprijímame takú podporu od vlád, firiem, organizácií či jednotlivcov, ktorá by ohrozila našu nezávislosť, možnosť otvorene a kriticky sa vyjadrovať alebo nás nútila robiť morálne kompromisy;
 • uvedomujeme si, že žiaden človek, organizácia, firma alebo vláda nie sú dokonalé a neomylné, akceptujeme aj spoluprácu s tými, ktorí v minulosti spravili chyby, ale odmietame spoluprácu a neprijímame dary od tých, ktorí aktuálne alebo dlhodobejšie a bez ochoty nápravy ohrozujú slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a životné prostredie alebo o ktorých existujú závažné indície, že ich prostriedky pochádzajú z nelegálnej alebo neetickej činnosti;
 • prostredníctvom webstránok, výročných správ a iných publikácií poskytujeme komukoľvek možnosť zoznámiť sa so štatútom, poslaním, víziou, hodnotami, činnosťou, výsledkami práce nadácie a programu Dobrá krajina, naším hospodárením, finančnými zdrojmi, darcami a partnermi, grantovými podmienkami a príjemcami grantov, členmi správnej a dozornej rady a pracovníkmi nadácie;
 • propagujeme svoju činnosť etickým spôsobom.


Voči neziskovým organizáciám a ďalším prijímateľom darov:

 • uvedomujeme si, že sme dôležitými reprezentantmi neziskového sektora a konáme tak, aby sme nepoškodili jeho dobré meno;
 • našu grantovú činnosť a fungovanie programu Dobrá krajina realizujeme v súlade s naším štatútom, poslaním, hodnotami a etickým kódexom;
 • dbáme na to, aby sa rozhodovanie o zaradení žiadateľa do programu Dobrá krajina riadilo jednoznačnými a vopred stanovenými pravidlami na základe vopred zverejnených výziev;
 • uplatňujeme rovnosť príležitostí pre všetkých a poskytujeme im včasné a presné informácie;
 • dbáme na to, aby pri rozhodovaní o zaradení do programu nedochádzalo ku konfliktu záujmov, korupcii alebo klientelizmu;
 • so žiadateľmi zaradenými do programu Dobrá krajina uzatvárame zrozumiteľné a jednoznačné zmluvy, plníme si naše záväzky a očakávame zmluvné plnenie záväzkov prijímateľmi;
 • snažíme sa minimalizovať nadbytočné a nezmyselné administratívne požiadavky na žiadateľov alebo prijímateľov podpory, no trváme na naplnení formálnych náležitostí, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre prehľadnú evidenciu žiadostí, jasné deklarovanie projektových zámerov a pravdivé a merateľné vykázanie dosiahnutých výsledkov;
 • dbáme na kontrolu riadneho využitia poskytnutej podpory v súlade so zmluvou;
 • chránime intelektuálne hodnoty vložené žiadateľom do predložených projektov a dbáme o to, aby originálne myšlienky žiadateľov neboli využité v prospech iného subjektu bez vedomia autora;
 • dbáme na ochranu informácií o osobných údajoch žiadateľov, ktoré sú uvedené v žiadostiach o podporu a zverejňujeme len údaje, s ktorými žiadatelia súhlasia;
 • vyhradzujeme si právo vylúčiť z programu Dobrá krajina organizáciu, ktorá nedodržiava stanovené pravidlá a podmienky a dohodnuté záväzky voči darcom a administrátorovi;
 • vyhradzujeme si právo vylúčiť z programu Dobrá krajina projekt, ktorý počas 1 roka od zaradenia do programu v ňom nedokázal získať od darcov aspoň 30 % cieľovej sumy. Realizátorovi projektu dáme v takomto prípade možnosť vylepšiť alebo zmeniť jeho projekt.


Naše etické zásady voči zaregistrovaným užívateľom a darcom:

 • prejavujeme darcom úctu, rešpektujeme ich vôľu, pokiaľ nie je v rozpore so zákonom alebo pravidlami nadácie, plne ich informujeme o použití zverených prostriedkov a k takejto informovanosti zaväzujeme i konečných prijímateľov podpory;
 • dbáme o riadnu evidenciu prijatých darov a rozdeľujeme ich podľa rozhodnutia darcov;
 • prostriedky darcu, ktoré zostali nevyčerpané z dôvodu zrušenia projektu alebo naopak skoršieho naplnenia žiadanej sumy inými darcami, presunieme darcovi naspäť na jeho osobné konto v programe Dobrá krajina, nazvané „Voľný kredit". Z neho môže darca podporiť iný projekt v programe Dobrá krajina. V prípade, že darca nepoužíva voľný kredit, prostriedky budú presunuté na projekt Dobrá krajina a použijú sa v prospech všetkých neziskoviek na Dobrej krajine;
 • pracujeme efektívne, zabezpečujeme primerané využitie finančných a ľudských zdrojov, dbáme o minimalizáciu zbytočných sprievodných nákladov;
 • zabezpečujeme primeranú internú kontrolu fungovania programu Dobrá krajina i externú kontrolu plnenia podporených projektov, v súvislosti s tým vykonávame interný i externý monitoring a vykonávame kroky vedúce k naplneniu deklarovaných zámerov a vôle darcov;
 • vedieme riadne svoje účtovníctvo a zaisťujeme vyjadrenie nezávislého audítora k svojmu hospodáreniu
 • rešpektujeme a chránime osobné údaje darcov. Len samotný užívateľ určuje, či jeho údaje majú byť na webstránke www.dobrakrajina.sk zverejnené alebo nie. Program Dobrá krajina je aj o zdieľaní informácií s inými. V prípade súhlasu užívateľa zverejňujeme len jeho meno, vloženú profilovú fotografiu, dary, podporované projekty a ním zverejnené správy a komentáre. Mená užívateľov, ktorí si želajú zostať v anonymite, nezverejňujeme ani neposkytujeme iným osobám ani samotným príjemcom daru. Nikdy nezverejňujeme ani neposkytujeme tretím stranám iné osobné údaje užívateľov, najmä ich adresy, telefónne čísla a pod.
 • Spracovávame a uchovávame poskytnuté údaje zaregistrovaných užívateľov (darcov) s cieľom zlepšiť služby voči nim a voči príjemcom podpory, zvýšiť transparentnosť darov a ich použitia. S archivovanými osobnými údajmi narábame s maximálnou mierou bezpečnosti, neposúvame ich tretím osobám okrem osôb bezprostredne administrujúcich alebo programujúcich program Dobrá krajina alebo policajných a súdnych orgánov. Archivované údaje nevyužívame na iné účely ako v prospech programu Dobrá krajina. Na uvedené kontakty zasielame len informácie súvisiace s programom Dobrá krajina. Dodržiavame bezpečnostné pravidlá v súvislosti s prístupom nepovolaných osôb k archivovaným osobným údajom. Nezodpovedáme však za prípadné obchádzanie pravidiel a zneužitie informácií vložených užívateľmi zo strany neoprávnených osôb.
 • Užívatelia portálu www.dobrakrajina.sk nám môžu kedykoľvek oznámiť svoje podozrenie, že niekto zneužíva osobné informácie, my takéto obvinenie preskúmame a ak to bude možné, zabezpečíme nápravu. Pre tento účel môžu využiť e-mailovú adresu dobrakrajina@nadaciapontis.sk
 • Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo upravovať alebo dopĺňať tieto zásady. Na www.dobrakrajina.sk je vždy zverejnená platná verzia týchto zásad s dátumom jej trvania.

Tieto etické zásady platia od 6. 10. 2015.

Lenka Surotchak, riaditeľka a štatutárna zástupkyňa Nadácie Pontis

V Bratislave 6. 10. 2015