Staňte sa ambasádorom organizácie, ktorej fandíte. Postavte sa na štart Tvrďáka a svoju športovú výzvu spojte s výzvou pre svoje okolie.

Už štvrtý rok sme veľmi vďační za príležitosť byť súčasťou behu Tvrďák. Osobnú výzvu športovcov spájame s pomocou pre organizácie a ich klientov, ktorí často čelia prekážkam v živote. Je to príležitosť vyskúšať si fundraising netradičnou formou a zároveň skúsiť hranice vlastných možností.

Ak ste sa rozhodli, prijať túto výzvu, vyberte si organizáciu, ktorej chcete pomôcť a napíšte nám na dobrakrajina@nadaciapontis.sk

Dobrá krajina
Chýba ešte 16 393,32 €

Dobrá krajina

Nadácia Pontis

Dobrá krajina je darcovská platforma, na ktorej nájdete vyše 50 skvelých overených projektov a tisíce ochotných ľudí podporiť pozitívnu zmenu okolo nás. Aj vy môžete niečo zmeniť. Vyberte si projekt a tvorte s nami lepšiu, vzdelanejšiu, vnímavejšiu a transparentnejšiu krajinu.

PRAVIDLÁ KAMPANE Dobrý Tvrďák (ďalej Pravidlá)

1. ORGANIZÁTOR KAMPANE

a) Organizátorom kampane „Dobrý Tvrďák“ je Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 2021 531 512 (ďalej len „Organizátor kampane“).

b) Kampaň Dobrý Tvrďák je naviazaná na pretek Tvrďák, ktorý organizuje spoločnosť Zarlen s.r.o., Grösslingová 54, 811 07 Bratislava, IČO: 46797190. Značka Tvrďák je vo vlastníctve spoločnosti Zarlen s.r.o. a kampaň Tvrďák pre Dobrú krajinu sa realizuje so súhlasom spoločnosti Zarlen s.r.o.

c) Cieľom kampane je povzbudiť jednotlivcov, aby sa stali ambasádormi organizácie, ktorej fandia a cez spojenie so svojím menom požiadali okolie (rodinu, priateľov, kolegov z práce) o finančný dar pre vybranú organizáciu. Takýto ambasádor môže pre organizáciu urobiť omnoho viac, ako keby daroval len sám.

2. ÚČASTNÍCI KAMPANE A SPÔSOB FUNDRAISINGU

a) Nadácia Pontis sa s programom Dobrá krajina zapojí do podujatia Tvrďák v rámci pretekov v Košiciach 6. mája a na Divokej Vode v Čunove 2. júla 2017.

b) Účastníkmi fundraisingovej kampane Dobrý Tvrďák sú organizácie Za Deti Afriky SK, Aj Ty v IT, DSS MOST, Ulita, OZ Barlička a Nadácia Pontis

c) Spoločnosť Zarlen s.r.o. daruje Nadácii Pontis pre Dobrého Tvrďáka celkovo 50 lístkov. Hodnota jedného lístka je min. 30 eur, nezávisle od aktuálneho štartovného na www.tvrdak.sk.

d) Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Zarlen, s.r.o. umožní bezplatný štart nahlásenému bežcovi za organizáciu uvedenú v bode 2b vtedy, ak on a jeho podporovatelia darujú min. 30 eur priamo do projektu vybranej organizácie na www.DobraKrajina.sk. Po pripísaní minimálneho daru priamo na zbierkový účet Dobrej krajiny môže Nadácia Pontis zaregistrovať daného bežca cez www.tvrdak.sk na vybraný pretek (buď v Košiciach 6. mája alebo na Divokej Vode v Čunove 2. júla 2017).

e) Za správne nahlásenie údajov bežca Nadácii Pontis (kontaktná osoba Anna Podlesná, anna.podlesna@nadaciapontis.sk) zodpovedá organizácia, za ktorú bežec štartuje. Aby bola registrácia bežca na www.tvrdak.sk akceptovaná, organizácia musí doručiť kontaktnej osobe tieto údaje:

  • Meno a priezvisko:
  • Pohlavie:
  • Rok narodenia:
  • E-mail súťažiaceho:
  • Tel. súťažiaceho:
  • Zdravotná poisťovňa:
  • Telefón v prípade núdze:
  • Súťažím ako tím alebo sólo (v prípade tímu uveďte názov):
  • Preferovaný štart vo vlne:
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov:

f) Ak má bežec záujem o tričko, môže si ho zakúpiť priamo na mieste v hodnote 6 eur len vtedy, ak nezisková organizácia v rámci registrácie vopred nahlási aj požadovanú veľkosť (mužské S, M, L, XL alebo ženské S, M, L). Ináč platí informácia uvedená na stránke www.tvrdak.sk, že tričká si môžu bežci zakúpiť aj priamo na mieste v aktuálnej hodnote.

3, DOBROVOĽNÍCKA VÝPOMOC PRI ORGANIZÁCII PODUJATIA

a) Každá účastná organizácia podľa týchto pravidiel vyšle počas pretekov v Košiciach 6. mája a na Divokej Vode v Čunove 2. júla 2017 min. 1 dobrovoľníka za 2 svojich registrovaných bežcov, ktorí budú podľa dohody s Nadáciou Pontis k dispozícii na výpomoc s organizáciou podujatia.

b) Dobrovoľníkov (meno, priezvisko, e-mail a mobil) organizácia záväzne nahlási rovnakej kontaktnej osobe - Anne Podlesnej na anna.podlesna@nadaciapontis.sk súbežne s registráciou bežcov.

c) Dobrovoľníci budú vykonávať nenáročné práce v čase od 8.00 do 17.00 hod. v mieste preteku, kde je účastná ich organizácia (napr. prevádzka šatne, výpomoc s registráciou, dohliadanie na priebeh pretekov na trati či zber pások a prekážok po skončení podujatia). Podrobnosti pošle kontaktná osoba Nadácie Pontis najneskôr týždeň pred pretekom, ktorého sa to týka, po dohode s organizátorom preteku. Dobrovoľníci sú potrební na celý uvedený čas. Počas dňa dostanú občerstvenie, tričko a 1 vstupenku na Tvrďák preteky podľa vlastného výberu v tomto alebo budúcom roku.

4. VÝHRA ZA NAJRÝCHLEJŠIEHO BEŽCA A BEŽKYŇU NEZISKOVKY

a) Spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals v spolupráci s Nadáciou Pontis venuje 2 x 250 eur neziskovej organizácii, ktorej zaregistrovaný bežec a bežkyňa v rámci preteku Tvrďák (2. júla 2017 v Areáli Divoká voda v Čunove) dosiahne najrýchlejší čas v kategórii Dobrý Tvrďák. Výhru 250 eur získa najrýchlejšia bežkyňa za neziskovku a 250 eur najrýchlejší bežec za neziskovku, ktorí pobežia súťažne na čas.

b) Listinu bežcov, ktorí bežia za neziskovky vygeneruje organizátor preteku, spoločnosť Zarlen s.r.o. podľa registrácie deň pred začiatkom pretekov (1. júla 2017). Z tohto zoznamu bude vybraný najrýchlejší bežec a najrýchlejšia bežkyňa za neziskovky podľa času, za aký trasu Tvrďáka zabehne.

c) Podrobnejšie inštrukcie pre pretekárov sú k dispozícii na www.tvrdak.sk– organizátor ich má právo aktualizovať podľa potreby.

5. OSTATNÉ

a) Finančný dar pre účely kampane Dobrý Tvrďák môže vybranej organizácii na DobraKrajina.sk poukázať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v zmysle týchto Pravidiel.

b) Darovanie sa deje v zmysle Etických princípov portálu DobraKrajina.sk Zapojením sa do kampane Dobrý Tvrďák, organizácie vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú riadiť týmito Pravidlami a budú súťažiť čestne a v súlade s Etickými princípmi Dobrej krajiny uvedenými na tejto linke: https://www.dobrakrajina.sk/sk/clanok/eticky-kodex .

c) Zástupcovia organizácie dávajú účasťou v kampani Dobrý Tvrďák Organizátorovi kampane v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa ich osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Organizátorom kampane v súvislosti s kampaňou Dobrý Tvrďák pre účely použitia na všetkých komunikačných médiách všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.

d) Účastníci kampane Dobrý Tvrďák udeľujú Organizátorovi kampane tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môžu ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor snímky, obrazové, zvukové prípadne iné záznamy v súlade s jeho určením poskytne.

V Bratislave 7. marca 2017, © Nadácia Pontis