"Rozprávky deťom nehovoria, že draci existujú -to už oni dávno vedia. Rozprávky deťom hovoria, že draci sa dajú poraziť."

V nasledujúcom článku sa Vám budeme snažiť objasniť pojem "citová deprivácia". Ako vzniká, ako sa prejavuje a ako s ňou spoločne bojujeme.

Do nášho Centra pre deti a rodiny Centra Slniečko n.o. sa dostávajú deti so širokým spektrom problémov. Väčšina problémov pramení práve z ich bolesti, úzkosti a zanedbaných citových väzieb. V citovo chudobnom rodinnom prostredí, vzniká u detí frustrácia, ktorá môže časom prerásť do deprivácie. Ktorá tvorí akýsi nad stupeň frustrácie. Ide o chronické nedostatočné uspokojovanie fyzických a psychických potrieb. Vzniká nedostatočným prejavovaním rešpektu, nedostatočným pociťovaním bezpečia, lásky alebo sociálnych väzieb, ale aj nedostatkom zmyslových podnetov v najskoršom veku dieťaťa v rámci primárnej sociálnej skupiny, rodiny.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 455,57 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

Dieťa je krásne stvorenie, ktoré je ako zrkadlo - odráža naše správanie. To, čo dieťa vidí u svojich rodičov alebo opatrovateľov, robí aj ono, pretože to považuje za jediné správne správanie. Preberá negatívne vzorce správania. Nemá pevne stanovené hranice a preto sa ťažšie adaptuje na nové prostredie. Deti ešte nechápu význam vlastného správania a význam správania iných ľudí, v dôsledku chýbania skúsenosti s citlivými, chápavými a starostlivými rodičmi, ktorí by im toto poznanie sprostredkovali.

Ako potom vysvetliť, že to, čo videli, nie je úplne normálne a správne? Je dobré posudzovať pred dieťaťom správanie jeho rodiča? Na tieto otázky neexistuje jednoznačná a jediná správna odpoveď. Pri každom dieťati je dôležité zaujať individuálny prístup a odlišovať jeho pripravenosť na nové poznanie. Závisí to najmä od veku ale aj pôvodu dieťaťa. Pre správne zvolenie individuálneho prístupu je nutná spolupráca a podrobná analýza každého jedného prípadu dieťaťa. Neexistuje univerzálny návod zvládnutia každej krízy.

U detí s citovou depriváciou mnoho krát pozorujeme potrebu sebapoškodzovania. Teda vyjadrenie mentálnej bolesti formou, ktorá nás môže vydesiť. Avšak my už vieme, že náhle zastavenie tohto javu môže viesť k prehĺbeniu psychických problémov. Preto je nevyhnutné zaujať profesionálny postoj a multidisciplinárnou spoluprácou odstrániť príčinu a až potom sa zamerať na dôsledky. Mnoho krát je potrebná pomoc lekára, pedopsychiatra. Ktorý nám s touto psychosomatickou (duša a telo) poruchou pomôže. Účelom sebapoškodzovania u detí nie je spáchať samovraždu ale vyjadrenie alebo uvoľnenie emocionálneho nepokoja. Spôsobená fyzická bolesť mnoho krát prebíja oveľa silnejšiu psychickú bolesť a už viac nie je bolesťou ale stáva sa pôžitkom.

Tu nastupujeme my, tím odborníkov, ktorí sa snaží o zlepšenie niektorých bezprostredných prejavov citovej deprivácie. Snažíme sa o zlepšenie školského prospechu, obnovením vnútornej motivácie. Pochopenie významu a dôsledkov vlastného správania, budovaním sebaidentity. Citové uspokojenie, prijatím dieťaťa medzi vrstovníkov. Zníženie egocentrizmu a výchovných problémov budovaním sebadôvery a istoty vo vlastné schopnosti. Uvoľnenie psychického a fyzického napätia, prostredníctvom rôznych relaxačných techník a využívaním moderných metód na to zameraných. Budovanie sebaovládania, odstránením sklonu k impulzivite a odstránením mnohých ďalších prejavov.

Z citátu zo začiatku článku vyplýva, že deti a obzvlášť tie naše už zlo poznajú, je však dôležité aby vedeli aj to, že existuje aj dobro, ktoré si dokáže so zlom hravo poradiť. V našom ponímaní je nevyhnutné nahrádzať negatívne zážitky pozitívnymi a ukázať deťom čo je správne.

Ďakujeme, že aj vďaka Vašej podpore, môžeme sprostredkovať našim deťom tieto pozitívne zážitky. :-)