Etické princípy DobraKrajina.sk

Na Dobrej krajine sa riadime Etickými princípmi, ktoré určujú správanie Nadácie Pontis, ako aj správanie darcov a obdarovaných neziskových organizácií.

Etické zásady užívateľov a darcov

 • Každý užívateľ www.dobrakrajina.sk vyhlasuje, že akceptuje tieto etické princípy a koná na tomto portáli v súlade s nimi a všeobecne prospešným zámerom programu Dobrá krajina;
 • na portáli www.dobrakrajina.sk môžu byť zaregistrované len deti staršie ako 16 rokov. Do 18 roku veku však môžu zverejňovať informácie o sebe alebo darovať dary len s vedomím a so súhlasom rodiča alebo svojho právneho zástupcu;
 • užívatelia nemôžu zneužiť portál www.dobrakrajina.sk na porušenie zákona alebo práv iných osôb, urážať prostredníctvom neho iné osoby, používať na ňom vulgarizmy, resp. nenávistné prejavy akéhokoľvek druhu;
 • užívateľ zaznamená na www.dobrakrajina.sk len také finančné prísľuby daru, ktoré bezprostredne reálne plánuje zrealizovať, resp. zrealizoval;
 • darca berie na vedomie, že jeho prísľub bude prekvalifikovaný na zrealizovaný dar po jeho potvrdení bankou, telekomunikačným operátorom alebo obdarovanou neziskovou organizáciou;
 • aktom darovania darca vyhlasuje, že súhlasí so spôsobom spracovania a evidencie daru, resp. prísľubu daru podľa pravidiel zverejnených na www.dobrakrajina.sk. Internetové platby sa vykonávajú priamo na stránkach príslušných bánk, ktoré jediné majú prístup k zadaným informáciám o číslach účtov alebo platobných kariet. Administrátor portálu www.dobrakrajina.sk získava informáciu o úspešnosti realizácie platby od vybranej banky darcu až následne;
 • ak sa zverejňuje obsah s fotografiami, osoba, ktorá tieto uverejňuje berie na vedomie a prehlasuje, že fotografie sú získané v súlade s právom, so súhlasom ich autora a osoby na nich zobrazenej alebo ich zákonní zástupcovia poskytli na takéto zverejnenie súhlas.


Etické zásady neziskových organizácií a ďalších žiadateľov darov

 • Každá nezisková organizácia alebo iný žiadateľ daru na www.dobrakrajina.sk vyhlasuje, že akceptuje tieto etické princípy a koná na tomto portáli v súlade s nimi a všeobecne prospešným zámerom programu Dobrá krajina;
 • každý žiadateľ daru vo svojom projekte musí uvádzať len pravdivé informácie a zodpovedá za ich obsah;
 • každý žiadateľ daru sa zaväzuje naplniť deklarované zámery v maximálnej možnej miere a o vývoji projektu, dosiahnutých výsledkoch alebo prípadných zmenách informovať administrátora programu (Nadáciu Pontis) i darcov prostredníctvom www.dobrakrajina.sk;
 • každý žiadateľ daru sa zaväzuje sprístupniť na požiadanie informácie týkajúce sa realizovaného projektu administrátorovi programu Dobrá krajina, ktorý monitoruje plnenie deklarovaných zámerov.


Etické zásady administrátora

Portál www.dobrakrajina.sk spravuje a administruje Nadácia Pontis. V Nadácii Pontis sa zaväzujeme dodržiavať nasledovné etické zásady:

Voči verejnosti:

 • dodržiavame zákony a právne normy SR;
 • vykonávame len činnosť v súlade so všeobecno-prospešným účelom, nevykonávame činnosť ani nepodporujeme organizácie vykonávajúce činnosti, ktoré by ohrozovali slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a ktoré by mali devastujúce účinky na životné prostredie;
 • nepodporujeme činnosť politických strán;
 • uchovávame si vnútornú slobodu a neprijímame takú podporu od vlád, firiem, organizácií či jednotlivcov, ktorá by ohrozila našu nezávislosť, možnosť otvorene a kriticky sa vyjadrovať alebo nás nútila robiť morálne kompromisy;
 • uvedomujeme si, že žiaden človek, organizácia, firma alebo vláda nie sú dokonalé a neomylné, akceptujeme aj spoluprácu s tými, ktorí v minulosti spravili chyby, ale odmietame spoluprácu a neprijímame dary od tých, ktorí aktuálne alebo dlhodobejšie a bez ochoty nápravy ohrozujú slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a životné prostredie alebo o ktorých existujú závažné indície, že ich prostriedky pochádzajú z nelegálnej alebo neetickej činnosti;
 • prostredníctvom webstránok, výročných správ a iných publikácií poskytujeme komukoľvek možnosť zoznámiť sa so štatútom, poslaním, víziou, hodnotami, činnosťou, výsledkami práce nadácie a programu Dobrá krajina, naším hospodárením, finančnými zdrojmi, darcami a partnermi, grantovými podmienkami a príjemcami grantov, členmi správnej a dozornej rady a pracovníkmi nadácie;
 • propagujeme svoju činnosť etickým spôsobom.


Voči neziskovým organizáciám a ďalším prijímateľom darov:

 • uvedomujeme si, že sme dôležitými reprezentantmi neziskového sektora a konáme tak, aby sme nepoškodili jeho dobré meno;
 • našu grantovú činnosť a fungovanie programu Dobrá krajina realizujeme v súlade s naším štatútom, poslaním, hodnotami a etickým kódexom;
 • dbáme na to, aby sa rozhodovanie o zaradení žiadateľa do programu Dobrá krajina riadilo jednoznačnými a vopred stanovenými pravidlami na základe vopred zverejnených výziev;
 • uplatňujeme rovnosť príležitostí pre všetkých a poskytujeme im včasné a presné informácie;
 • dbáme na to, aby pri rozhodovaní o zaradení do programu nedochádzalo ku konfliktu záujmov, korupcii alebo klientelizmu;
 • so žiadateľmi zaradenými do programu Dobrá krajina uzatvárame zrozumiteľné a jednoznačné zmluvy, plníme si naše záväzky a očakávame zmluvné plnenie záväzkov prijímateľmi;
 • snažíme sa minimalizovať nadbytočné a nezmyselné administratívne požiadavky na žiadateľov alebo prijímateľov podpory, no trváme na naplnení formálnych náležitostí, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre prehľadnú evidenciu žiadostí, jasné deklarovanie projektových zámerov a pravdivé a merateľné vykázanie dosiahnutých výsledkov;
 • dbáme na kontrolu riadneho využitia poskytnutej podpory v súlade so zmluvou;
 • chránime intelektuálne hodnoty vložené žiadateľom do predložených projektov a dbáme o to, aby originálne myšlienky žiadateľov neboli využité v prospech iného subjektu bez vedomia autora;
 • dbáme na ochranu informácií o osobných údajoch žiadateľov, ktoré sú uvedené v žiadostiach o podporu a zverejňujeme len údaje, s ktorými žiadatelia súhlasia;
 • vyhradzujeme si právo vylúčiť z programu Dobrá krajina organizáciu, ktorá nedodržiava stanovené pravidlá a podmienky a dohodnuté záväzky voči darcom a administrátorovi;
 • vyhradzujeme si právo vylúčiť z programu Dobrá krajina projekt, ktorý počas 1 roka od zaradenia do programu v ňom nedokázal získať od darcov aspoň 30 % cieľovej sumy. Realizátorovi projektu dáme v takomto prípade možnosť vylepšiť alebo zmeniť jeho projekt.


Naše etické zásady voči zaregistrovaným užívateľom a darcom:

 • prejavujeme darcom úctu, rešpektujeme ich vôľu, pokiaľ nie je v rozpore so zákonom alebo pravidlami nadácie, plne ich informujeme o použití zverených prostriedkov a k takejto informovanosti zaväzujeme i konečných prijímateľov podpory;
 • dbáme o riadnu evidenciu prijatých darov a rozdeľujeme ich podľa rozhodnutia darcov;
 • prostriedky darcu, ktoré zostali nevyčerpané z dôvodu zrušenia projektu alebo naopak skoršieho naplnenia žiadanej sumy inými darcami, presunieme darcovi naspäť na jeho osobné konto v programe Dobrá krajina, nazvané „Voľný kredit". Z neho môže darca podporiť iný projekt v programe Dobrá krajina. V prípade, že darca nepoužíva voľný kredit, prostriedky budú presunuté na projekt Dobrá krajina a použijú sa v prospech všetkých neziskoviek na Dobrej krajine;
 • pracujeme efektívne, zabezpečujeme primerané využitie finančných a ľudských zdrojov, dbáme o minimalizáciu zbytočných sprievodných nákladov;
 • zabezpečujeme primeranú internú kontrolu fungovania programu Dobrá krajina i externú kontrolu plnenia podporených projektov, v súvislosti s tým vykonávame interný i externý monitoring a vykonávame kroky vedúce k naplneniu deklarovaných zámerov a vôle darcov;
 • vedieme riadne svoje účtovníctvo a zaisťujeme vyjadrenie nezávislého audítora k svojmu hospodáreniu
 • rešpektujeme a chránime osobné údaje darcov. Len samotný užívateľ určuje, či jeho údaje majú byť na webstránke www.dobrakrajina.sk zverejnené alebo nie. Program Dobrá krajina je aj o zdieľaní informácií s inými. V prípade súhlasu užívateľa zverejňujeme len jeho meno, vloženú profilovú fotografiu, dary, podporované projekty a ním zverejnené správy a komentáre. Mená užívateľov, ktorí si želajú zostať v anonymite, nezverejňujeme ani neposkytujeme iným osobám ani samotným príjemcom daru. Nikdy nezverejňujeme ani neposkytujeme tretím stranám iné osobné údaje užívateľov, najmä ich adresy, telefónne čísla a pod.
 • Spracovávame a uchovávame poskytnuté údaje zaregistrovaných užívateľov (darcov) s cieľom zlepšiť služby voči nim a voči príjemcom podpory, zvýšiť transparentnosť darov a ich použitia. S archivovanými osobnými údajmi narábame s maximálnou mierou bezpečnosti, neposúvame ich tretím osobám okrem osôb bezprostredne administrujúcich alebo programujúcich program Dobrá krajina alebo policajných a súdnych orgánov. Archivované údaje nevyužívame na iné účely ako v prospech programu Dobrá krajina. Na uvedené kontakty zasielame len informácie súvisiace s programom Dobrá krajina, najmä informácie o podporenom projekte, prípadne projektoch. Robíme to, aby sme Vás informovali najmä o aktivitách zrealizovaných vďaka vyzbieraným prostriedkom v danom projekte. K vašim údajom má prístup aj spoločnosť, ktorá zabezpečuje technickú podporu webu DobraKrajina.sk. Nemusíte sa však báť, je viazaná mlčanlivosťou. Dodržiavame bezpečnostné pravidlá v súvislosti s prístupom nepovolaných osôb k archivovaným osobným údajom. Nezodpovedáme však za prípadné obchádzanie pravidiel a zneužitie informácií vložených užívateľmi zo strany neoprávnených osôb.
 • Užívatelia portálu www.dobrakrajina.sk nám môžu kedykoľvek oznámiť svoje podozrenie, že niekto zneužíva osobné informácie, my takéto obvinenie preskúmame a ak to bude možné, zabezpečíme nápravu. Pre tento účel môžu využiť e-mailovú adresu dobrakrajina@nadaciapontis.sk
 • Záverečné ustanovenia


Individualizácia a cookies

  • Aby sa zjednodušilo používanie našich webových stránok, používame "cookies". Nové technológie nám umožňujú prispôsobiť našu webovú stránku každému darcovi. Cookies sú malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania našich webstránok a zlepšovanie služieb, ktoré vám tieto webstránky poskytujú. Cookies okrem toho slúžia aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies. Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k menovaných webstránkam. Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť upravením nastavenia vášho internetového prehliadača.
  • Cookies Vám ušetrí niekoľkonásobné zadávanie údajov, uľahčujú Vám sprostredkovanie špecifického obsahu a pomáhajú nám identifikovať obzvlášť obľúbené oblasti nášho portálu. Tak sme okrem iného schopní zladiť obsah našich webových stránok presne s Vašimi potrebaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich webových stránok v agregovanej forme, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať naše stránky. Osobné údaje nie sú behom tohto procesu získavané..
  • Ak sa rozhodnete cookies odmietať, nie je vylúčené, že nebudete môcť využiť všetky možnosti, ktoré webové stránky programu Dobrá krajina obsahujú.
  • nástroj Google Analytics slúži na analýzu webstránok a je poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania týchto webstránok. Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. Nadácia Pontis používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Vaše údaje sú použité výlučne na analýzu využívania menovaných webstránok, ktoré spravuje Nadácia Pontis. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli.


  Automaticky ukladané informácie

  • Pri návšteve našich webových stránok sa automaticky ukladajú informácie, ktoré nám neposkytujú žiadne väzby na Vašu osobu, napríklad názov internetového operátora, webové stránky, ktoré ste predtým navštívili, informácie, ktoré ste otvorili na našej webovej stránke, k tomu prislúchajúci dátum, polohu a použitý operačný systém a verziu súčasného prehliadača. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie týchto informácií prebieha anonymne. Tie slúžia na jediný účel - zlepšovanie atraktivity, obsahu a funkčnosti našich webových stránok. Tieto informácie sa v žiadnom prípade nebudú odovzdávať a ani nebudú poskytované ďalej tretím osobám.

  Viac o tom, ako chránime Vaše osobné údaje sa dozviete TU.

  Vyhradzujeme si právo upravovať alebo dopĺňať tieto zásady. Na www.dobrakrajina.sk je vždy zverejnená platná verzia týchto zásad s dátumom jej trvania.

  Tieto etické zásady platia od 25.5.2018.

  Lenka Surotchak, riaditeľka a štatutárna zástupkyňa Nadácie Pontis

  V Bratislave 25. 5. 2018